Organizační struktura

V čele organizace je Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel.

 

Provozní útvar - je největší segment organizace. Zajišťuje veškeré práce spojené s běžnou, letní a zimní údržbou komunikací ve vlastnictví PK. Provozní útvar SÚSPK je tvořen 22 středisky, které jsou územně rozděleny v rámci okresů Plzeňského kraje. Podrobnosti o PVÚ naleznete v záložce Údržba silnic.
Provozním ředitelem je Bc. Radek Šíma.

Technický útvar - technický útvar zajišťuje všechny činnosti spojené s přípravou výstavby nových komunikací, rekonstrukcí silnic nebo jejich oprav. Odpovídá za majetkovou evidenci a správu silničního majetku a pozemků. Ředitelem technického útvaru je Bc. Martin Vít, MPA.

Ekonomický útvar - útvar zajišťuje pro organizaci její chod v oblastech financování a plánování, mezd, statistiky a účetnictví. Je členěn na oddělení účetnictví, oddělení personalistiky a mezd a oddělení správy rozpočtu. Ředitelkou ekonomického útvaru je Ing. Anna Wirtová.

Útvar interního auditu - provádí nezávislou, objektivně zjišťovací a konzultační činnost zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Systematicky hodnotí a zlepšuje účinnost systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace. Vedoucí útvaru interního auditu je Bc. Eva Blažková.

Úsek náměstka generálního ředitele - zajišťuje vedení a evidenci právních záležitostí, vedení a metodiku spisové a archivní služby. Má na starosti veškeré ICT, v kompetenci útvaru je zabezpečení odborné činnosti a metodické vedení BOZP, PO, ŽP a řízení kvality v organizaci. Náměstkem generálního ředitele je Ing. Jiří Velíšek.

Úsek obchodního ředitele - úsek obchodního ředitele má na starosti řízení a kontrolu obchodní činnosti organizace, zpracovává a kontroluje návrhy smluv, shromažďuje a eviduje požadavky všech útvarů na nákupy. Odpovídá za přípravu a zajištění celého průběhu zadávacího řízení veřejných zakázek. Obchodním ředitelem je Ing. Čestmír Čakarov.

Diagram organizační struktury PDF

Organizační schéma k 1.6.2020_Stránka_1

Organizační schéma k 1.6.2020_Stránka_2

Organizační schéma k 1.6.2020_Stránka_3

 

sdílet na facebook