Poskytování informací 106/1999 Sb

1. Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení: Důvod a způsob založení vč. zřizovatele naleznete v sekci O nás


3. Organizační struktura: Organizační strukturu naleznete v sekci Organizační struktura 


4. Kontaktní spojení:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
adresa: Koterovská 462/162, 32600 PLZEŇ
telefon: 377 172 101
email: posta@suspk.eu, info@suspk.eu
datová schránka: qbep485

Další kontakty naleznete zde

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Koterovská 462/162
Plzeň 2 - Slovany  326 00

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Správa a údržba silnice Plzežnského kraje, p.o.
Koterovská 462/162
Plzeň 2 - Slovany  326 00

4.3. Úřední hodiny: Po - Pá: 8:00-11:30 a 12:00-14:00

4.4 Telefonní čísla: 377 172 101, další čísla zde

4.5 Čísla faxu: organizace nemá fax

4.6. Adresa internetové stránky: www.suspk.eu

4.7 Adresa e-podatelny: posta@suspk.eu, podatelna@suspk.eu


5. Případné platby lze poukázat: na číslo účtu 5146600001/5500


6. IČ: 72053119


7. DIČ: CZ72053119


8. Dokumenty:

8.1 Seznam hlavních dokumentů: naleznete v záložce Dokumenty ke stažení

8.2. Rozpočet: schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2020 a 2021


9. Žádosti o informace: řídí se dle SM 8/2015 Podmínky a způsob poskytování informací


10. Příjem žádostí a dalších podání: podatelna SÚSPK, p.o., Koterovská 162, 32600 Plzeň


11. Opravní prostředky: řídí se dle SM 8/2015 Podmínky a způsob poskytování informací


12. Formuláře: formuláře jsou ke stažení zde nebo k vyzvednutí na centrální podatelně SÚSPK, p.o., Koterovská 162, 32600 Plzeň


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: Naleznete v záložce Otázky a odpovědi


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: naleznete v záložce legislativa

14.2.Vydané právní předpisy: organizace nevydává právní předpisy


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: ke stažení zde


16. Licenční smlouvy:

16.1 Vzor licenčních smluv:

16.2 Výhradní licence:


17. Výroční zpráva dle 106/199 Sb:

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012


 

1. Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 15.12.2017 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. si tímto dovoluji Správu a údržbu silnic
Plzeňského kraje, příspěvkovou organizaci jako povinný subjekt požádat o poskytnutí informace, kdo je vlastníkem
místní komunikace III. třídy č. 19526a v obci Chodov a kdo je pověřen správou a údržbou této komunikace?"

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 15.12.2017 poskytnuta tato odpověď:

"Silnice č. III/19526a je ve vlastnictví Plzeňského kraje. Správou a údržbou této silnice je pověřena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace."

 

2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, obdržela dne 03.01.2018 Vaši žádost o poskytnutí informací v souvislosti s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže číslo S695/2014/VZ-23801/2014/542/JVo. Vaše otázky zněly:


"1. Identifikovali jste osobu zodpovědnou za porušení zákona o veřejných zakázkách?
2. Jestliže ano, byla vyvozena osobní zodpovědnost dotyčného zaměstnance? Popřípadě jakým způsobem?
3. V případě, že nebyl určen viník, existuje dokumentace vysvětlující tuto skutečnost?
4. Byla přijata opatření zamezující opětovnému porušení zákona? Pokud ano, specifikujte prosím."

K dotazům uvádíme následující:
"1. Ne.
2. viz ad 1)
3. Věc byla projednána ve škodní komisi Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace.
4. Ano, veškeré požadavky na smluvní zajištění obaloven byly vyjmuty ze zadávacích dokumentací."


3. Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 20.8.2018 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. (Elektronickou) kopii dokumentu, kterým se SÚSPK coby pojištěný vyjadřovala subjektu Kooperativa pojišťovna, a.s coby pojišťovně ve věci pojistné události č. 4184021665 ze dne 20. 5. 2018 (nahlášené 22. 5. 2018) ohledně míry vlastní odpovědnosti za způsobenou škodu.

2. Kdo je autorem tohoto dokumentu? Pokud je autorů víc, uveďte prosím části dokumentu, za které jsou jednotliví autoři zodpovědní.

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji."

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 4.9.2018 poskytnuta tato odpověď:

„Na základě Vaší Žádosti si Vám SÚSPK dovoluje zaslat kopii vyjádření ke škodní události č. 4184021665(dále jen „Vyjádření“), ve kterém se SÚSPK coby pojištěný vyjadřovala subjektu Kooperativa pojišťovna, a.s. coby pojišťovně ve věci pojistné události ze dne 20. 5. 2018 (nahlášené dne 22. 5. 2018) ohledně míry vlastní odpovědnosti za způsobenou škodu.

Dále si k Vaší žádosti SÚSPK dovoluje sdělit, že Vyjádření zpracovala Mgr. Renata Papežová, LL.M., nyní jménem Mgr. Renata Špatenková, LL.M., která u SÚSPK působí na pozici právníka organizace.

Za poskytnutí této informace Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

4. Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 17.10.2018 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. (Elektronickou) kopii všech dokumentů, kterými se SÚSPK coby pojištěný vyjadřovala subjektu Kooperativa pojišťovna, a.s coby pojišťovně ve věci pojistné události č. 4184021665 ze dne 20. 5. 2018 (nahlášené 22. 5. 2018) ohledně míry vlastní odpovědnosti za způsobenou škodu. Alespoň jeden z dokumentů obsahuje tvrzení, že fotografie doložené poškozeným k PU neobsahují údaj o času. Jedná se o dokument, ze kterého mi do telefonu citovala likvidátorka Kooperativa pojišťovny paní Lavičková, a který mi odmítla poslat s odůvodněním, že se jedná o interní dokument SÚSPK. Žádám o vydání všech dokumentů beh ohledu na formu, ať už se jedná o elektronickou poštu, položku v informačním systému nebo jiný typ dokumentu.

2. Kdo je autorem jednotlivých dokumentů? .

Doufám, že tentokrát jsem již plně specifikoval dokumenty, které požaduji. Žádám vás rovněž o dodržení zákonné lhůty pro řešení mé žádosti, která je stanovena na 15 kalendářních dní, a která byla při mé minulé žádosti téměř dvakrát překročena.

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 25.10.2018 poskytnuta tato odpověď:

"Na základě Vaší Žádosti si Vám SÚSPK dovoluje k bodu 1. Žádosti zaslat:

  • kopii Druhého vyjádření ke škodní události č. 4184021665 ze dne 2. 10. 2018, ve kterém se SÚSPK coby pojištěný vyjadřovala subjektu Kooperativa pojišťovna, a.s. coby pojišťovně ve věci pojistné události ze dne 20. 5. 2018 (nahlášené dne 22. 5. 2018) ohledně míry vlastní odpovědnosti za způsobenou škodu.

Dále si Vám dovolujeme sdělit, že První vyjádření ke škodní události č. 4184021665 ze dne 12. 6. 2018 (dále jen „První vyjádření“), ve kterém se SÚSPK coby pojištěný vyjadřovala subjektu Kooperativa pojišťovna, a.s. coby pojišťovně ve věci pojistné události ze dne 20. 5. 2018 (nahlášené dne 22. 5. 2018) ohledně míry vlastní odpovědnosti za způsobenou škodu, jsme Vám již zaslali na základě Vaší žádosti o informace ze dne 20. 8. 2018. Pro přehlednost zasíláme toto naše První vyjádření znovu.

Dále si k bodu 2. Vaší žádosti SÚSPK dovoluje sdělit, že obě výše uvedená vyjádření zpracovala Mgr. Renata Špatenková, LL.M., která u SÚSPK působí na pozici právníka organizace.

Za poskytnutí této informace Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů."

sdílet na facebook