MĚSTSKÝ OKRUH

Aktuální informace o projektu „Městský okruh úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ k období 08/2021

CZ_RO_B_C                         mmr_cr_rgb

Cílem projektu je zvýšení regionální mobility a zlepšení napojení metropolitní oblasti (Plzeň) na silniční síť TEN-T, prostřednictvím dobudování tzv. "západního okruhu" (II. etapa). Projekt pomůže zlepšit nedostatečnou konektivitu k síti TEN-T, sníží dopravní zatížení jádra metropolitní oblasti a pro všechny cílové skupiny přinese zejména zkrácení cestovních dob, snížení opotřebení vozidel, přispěje ke zlepšení životního prostředí (emise, hluk, vibrace) a přispěje k hospodářskému rozvoji oblasti.

 

 

MAPA MO II.

 

Plná verze v PDF

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje připravila společně se spoluzadavatelem, Statutárním městem Plzeň, zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž na výběr zhotovitele stavebních prací akce „Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská.

 • Uvedená veřejná zakázka byla vypsána s předpokládanou hodnotou 1,71 mld. Kč (bez DPH) a termínem realizace 34 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

 • Dne 17. 4. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem, společností „Společnost Křimická – Karlovarská“, kterou tvoří společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. a Metrostav a.s.

 • Cena díla sjednaná na základě nabídkové ceny je v celkové výši 1.791.832.812,28 Kč (bez DPH).
 • V závislosti na průběhu jednotlivých výběrových řízení byly průběžně podepisovány smlouvy na služby související s realizací výstavby „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská“, a to konkrétně na zajištění : TDS, Autorský dozor stavby, Koordinátor BOZP, Zajištění pasportizace a repasportizace objektů ohrožených stavbou, Pyrotechnický průzkum, Ekologický dozor a Geotechnický dohled.

 

 • Dne 29. 4. 2020 bylo zhotoviteli formálně předáno staveniště, vzhledem k  pandemické situaci bohužel pouze ve velmi úzkém pracovním okruhu zúčastněných.

 • Veškeré činnosti vyplývající z uzavřených smluv na služby související s realizací stavby, byly zahájeny v souladu s planými smlouvami.

 • Byla vybudována provizorní staveništní komunikace mezi ulicemi Chebská a Plzeňská včetně napojení staveništního vjezdu z ulice Chebská a zařízení staveniště. Staveništní komunikace dále pokračuje v koridoru pod budoucí estakádou v inundačním území řeky Mže. Přes řeku Mži byl postaven provizorní staveništní most.

 • Byly dokončeny skrývky ornice po celé trase budoucí komunikace (vyjma prostoru budoucí okružní křižovatky).

 • Byly ukončeny práce na přeložkách distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (ČEZ).
 • Byla dokončena pilotáž -  vrtání pilot pro most v km 2,574 a pro estakádu v inundačním území řeky Mže.

 • Probíhají práce na přeložkách vodovodu, realizují se pokládky kanalizace a kabelového vedení.

 • Stavebně byla dokončena přeložka silnice III/18050 v Radčicích. Nadále však jsou v platnosti dopravní omezení související s výstavbou hlavní trasy komunikace, jako snížená rychlost a upozornění na průjezd staveništěm.

 • V aktuálním období probíhají zemní práce, štětové jímky a vytažení štětovnic, podkladové betony, vázaní armatury základů, dříků a hlav pilířů a předmontáže skruží, založení pro věžové jeřáby, ukládka výztuže nosné konstrukce a osazení ložisek, betonáž a předpínací výztuže na estakádě přes inundační území řeky Mže.

 • Provádějí se zemní práce a propustky na hlavní trase, v ulici Znojemská, na jižní větvi a na Sylvánu.

 • Realizují se úpravy meliorací.

 • Zemní práce, práce na základech, spodní stavbě a výstavba gabionů probíhá současně i na mostě v km 2.574.

 • Dále probíhají práce na realizaci kolektorů v úseku pod budoucí novou okružní křižovatkou - Karlovarská (proti objektu HZS).

 • Byly dokončeny a předány provozovateli přeložky vysokotlakých plynovodů.
 • Byla provedena betonáž dvanáctého taktu nosné konstrukce na části B estakády a betonáž sedmého taktu nosné konstrukce na části A estakády přes inundační území řeky Mže.
 • Pracuje se na zakládání biokoridoru v km 4,322 a mostu přes polní cestu v km 5,233.
 • Probíhají práce na odvodnění budoucích komunikací, a to pokládkami potrubí v příslušných dimenzích.

 •  První květnový víkend probíhalo usazování nosníků budoucího mostu přes Chebskou ulici. Jednalo se o umístění 27 nosníků, středové každý o délce cca 22m, boční každý o délce cca 18m. Podjezdná výška pod novým mostem je 5,30 m.

 • Byly dokončeny přeložky vodovodních řadů vč. propojů na stávající řad
 • Byla dokončena betonáž nosné konstrukce na části B estakády přes inundační území řeky Mže

 • Dále probíhají práce na realizaci kolektorů v úseku pod budoucí novou okružní křižovatkou - Karlovarská (proti objektu HZS)
 • Byla dokončena betonáž základů a pilířů na mostě přes polní cestu v km 5,233
 • Byla dokončena betonáž základů biokoridoru v km 4,322 a dále se pracuje na realizaci nosné konstrukce biokoridoru
 • Zahájeny byly zemní práce a zakládání biokoridoru v km 4,720
 • Pokračují práce na výstavbě okružní křižovatky v km 5,8 - realizace konstrukčních vrstev ze štěrkodrtí, pokládka obrub, betonáž základů velkoplošného dopravního značení, pokládka chrániček nového veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů
 • Ve dne 25. – 26. 9. 2021 (případně 2. – 3. 10. 2021) bude realizována letmá betonáž na části C estakády k opěře 35, a to z bezpečnostních důvodů za plné uzavírky silnice III/18050 v Radčicích.

      Odkaz na video ze stavby západního okruhu : https://youtu.be/qXwai1Fb0yU

       Aktuální video ze stavby 05/2021 : https://youtu.be/okp68ifPlkE

       Video z montáže  a posunu skruže na SO 1202a : : https://www.youtube.com/watch?v=b4Qd3Q4Lz7Y

kruháč1

 

kruháč2

Budoucí okružní křižovatka v km 5,8 (srpen 2021)

 

 

sdílet na facebook