MĚSTSKÝ OKRUH

Aktuální informace o projektu „Městský okruh úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ k období 8/2020

CZ_RO_B_C                         mmr_cr_rgb

Cílem projektu je zvýšení regionální mobility a zlepšení napojení metropolitní oblasti (Plzeň) na silniční síť TEN-T, prostřednictvím dobudování tzv. "západního okruhu" (II. etapa). Projekt pomůže zlepšit nedostatečnou konektivitu k síti TEN-T, sníží dopravní zatížení jádra metropolitní oblasti a pro všechny cílové skupiny přinese zejména zkrácení cestovních dob, snížení opotřebení vozidel, přispěje ke zlepšení životního prostředí (emise, hluk, vibrace) a přispěje k hospodářskému rozvoji oblasti.

 

 

MAPA MO II.

 

Plná verze v PDF

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje připravila společně se spoluzadavatelem, Statutárním městem Plzeň, zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž na výběr zhotovitele stavebních prací akce „Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská.

 • Uvedená veřejná zakázka byla vypsána s předpokládanou hodnotou 1,71 mld. Kč (bez DPH) a termínem realizace 34 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

 • Dne 17. 4. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem, společností „Společnost Křimická – Karlovarská“, kterou tvoří společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. a Metrostav a.s.

 • Cena díla sjednaná na základě nabídkové ceny je v celkové výši 1.791.832.812,28 Kč (bez DPH).
 • V závislosti na průběhu jednotlivých výběrových řízení byly průběžně podepisovány smlouvy na služby související s realizací výstavby „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská“, a to konkrétně na zajištění : TDS, Autorský dozor stavby, Koordinátor BOZP, Zajištění pasportizace a repasportizace objektů ohrožených stavbou, Pyrotechnický průzkum, Ekologický dozor a Geotechnický dohled.
 • Dne 29. 4. 2020 bylo zhotoviteli formálně předáno staveniště, vzhledem k současné pandemické situaci bohužel pouze ve velmi úzkém pracovním okruhu zúčastněných.

 • Veškeré činnosti vyplývající z uzavřených smluv na služby související se realizací stavby, byly zahájeny v souladu s planými smlouvami.

 • Byla vybudována provizorní staveništní komunikace mezi ulicemi Chebská a Plzeňská včetně napojení staveništního vjezdu z ulice Chebská a zařízení staveniště. Staveništní komunikace dále pokračuje v koridoru pod budoucí estakádou v inundačním území řeky Mže.

 • Probíhají skrývky ornice po celé trase budoucí komunikace.

 • Realizují se konstrukční vrstvy, propustky a odvodnění přeložky silnice III/18050 v Radčicích.

 • Byly ukončeny práce na přeložkách distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (ČEZ).
 • Probíhají práce na přeložkách vodovodu, realizují se pokládky kanalizace a kabelového vedení.

 • Probíhá postupné vrtání pilot pro most v km 2,574 a pro estakádu v inundačním území řeky Mže.

 

00

 

1. pilota 01

 

Vrtání pilot  (srpen 2020)

 

 

 

 

 

sdílet na facebook