MĚSTSKÝ OKRUH

Aktuální informace o projektu „Městský okruh úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ k období 03/2021

CZ_RO_B_C                         mmr_cr_rgb

Cílem projektu je zvýšení regionální mobility a zlepšení napojení metropolitní oblasti (Plzeň) na silniční síť TEN-T, prostřednictvím dobudování tzv. "západního okruhu" (II. etapa). Projekt pomůže zlepšit nedostatečnou konektivitu k síti TEN-T, sníží dopravní zatížení jádra metropolitní oblasti a pro všechny cílové skupiny přinese zejména zkrácení cestovních dob, snížení opotřebení vozidel, přispěje ke zlepšení životního prostředí (emise, hluk, vibrace) a přispěje k hospodářskému rozvoji oblasti.

 

 

MAPA MO II.

 

Plná verze v PDF

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje připravila společně se spoluzadavatelem, Statutárním městem Plzeň, zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž na výběr zhotovitele stavebních prací akce „Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská.

 • Uvedená veřejná zakázka byla vypsána s předpokládanou hodnotou 1,71 mld. Kč (bez DPH) a termínem realizace 34 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

 • Dne 17. 4. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem, společností „Společnost Křimická – Karlovarská“, kterou tvoří společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. a Metrostav a.s.

 • Cena díla sjednaná na základě nabídkové ceny je v celkové výši 1.791.832.812,28 Kč (bez DPH).
 • V závislosti na průběhu jednotlivých výběrových řízení byly průběžně podepisovány smlouvy na služby související s realizací výstavby „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská“, a to konkrétně na zajištění : TDS, Autorský dozor stavby, Koordinátor BOZP, Zajištění pasportizace a repasportizace objektů ohrožených stavbou, Pyrotechnický průzkum, Ekologický dozor a Geotechnický dohled.

 

 • Dne 29. 4. 2020 bylo zhotoviteli formálně předáno staveniště, vzhledem k  pandemické situaci bohužel pouze ve velmi úzkém pracovním okruhu zúčastněných.

 • Veškeré činnosti vyplývající z uzavřených smluv na služby související s realizací stavby, byly zahájeny v souladu s planými smlouvami.

 • Byla vybudována provizorní staveništní komunikace mezi ulicemi Chebská a Plzeňská včetně napojení staveništního vjezdu z ulice Chebská a zařízení staveniště. Staveništní komunikace dále pokračuje v koridoru pod budoucí estakádou v inundačním území řeky Mže. Přes řeku Mži byl postaven provizorní staveništní most.

 • Byly dokončeny skrývky ornice po celé trase budoucí komunikace (vyjma prostoru budoucí okružní křižovatky).

 • Byly ukončeny práce na přeložkách distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (ČEZ).
 • Probíhají práce na přeložkách vodovodu, realizují se pokládky kanalizace a kabelového vedení.

 • Byla dokončena pilotáž -  vrtání pilot pro most v km 2,574 a pro estakádu v inundačním území řeky Mže.

 • Stavebně byla dokončena přeložka silnice III/18050 v Radčicích. Nadále však jsou v platnosti dopravní omezení související s výstavbou hlavní trasy komunikace, jako snížená rychlost a upozornění na průjezd staveništěm.

 • V aktuálním období probíhají zemní práce, štětové jímky a vytažení štětovnic, podkladové betony, vázaní armatury základů, dříků a hlav pilířů a předmontáže skruží, založení pro věžové jeřáby, ukládka výztuže nosné konstrukce a osazení ložisek, betonáž a předpínací výztuže na estakádě přes inundační území řeky Mže

 • Provádějí se zemní práce a propustky na hlavní trase, v ulici Znojemská, na jižní větvi a na Sylvánu

 • Realizují se úpravy meliorací

 • Zemní práce, práce na základech, spodní stavbě a výstavba gabionů probíhá současně i na mostě v km 2.574

 • Dále probíhají práce na realizaci kolektorů v úseku pod budoucí novou okružní křižovatkou - Karlovarská (proti objektu HZS)

 • Byly dokončeny a předány provozovateli přeložky vysokotlakých plynovodů

 • Je připravena betonáž pátého taktu nosné konstrukce na části A estakády a druhého taktu nosné konstrukce na části B estakády přes inundační území řeky Mže

 • Pracuje se na zakládání biokoridoru v km 4,322 a mostu přes polní cestu v km 5,233

 • Veškeré aktuálně realizované činnosti probíhají a budou probíhat s ohledem na klimatické podmínky.

 • Se zimním počasím souvisí i vyšší riziko znečištění komunikací využívaných stavbou pro přesun matriálů, kterému se zhotovitel stavby snaží zabránit úklidem takto využívaných komunikací. Stejně tak je tomu s pravidelnou údržbou dopravního dočasného značení.

 • Všem uživatelům komunikací a účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost a shovívavost.

 • Zároveň bychom chtěli požádat a apelujeme na všechny o striktní dodržování ZÁKAZU VSTUPU NA STAVENIŠTĚ. Stavba městského okruhu je rozsáhlou stavbou, která si vyžádala uzavření i několika polních cest, veřejně přístupných komunikací a cyklostezek zejména v místě realizace estakády v inundačním území řeky Mže a v lokalitě na Sylvánu. Důvodem uzavření je zajištění bezpečnosti a zamezení případnému zranění osob, které mají vstup na staveniště přísně zakázán z důvodu bezproblémové a plynulé realizace stavby.

 • Video znázorňující aktuální stav stavby k 03/2021 :

  https://www.youtube.com/watch?v=mMdJFYDLniU&list=PLC-BxNY4NbbKF7COrTihuyfsCUEm48d1l&index=3

   

 

Osazení zákazových značek na polních cestách a cyklostezkách (Radčice – Křimice)

 

 

Práce pro založení krajní opěry mostu přes ulice Chebská a Plzeňská (03/2021)

 

 

sdílet na facebook