Technologie oprav

Naše organizace využívá při opravách a rekonstrukcích povrchů vozovek nové technologie. Například nátěry z asfaltové emulze jednovrstvé a dvouvrstvé. Technologii používáme převážně pro celoplošné opravy silnic III. tříd. Organizace disponuje třemi nátěrovými soupravami.

Mikrokoberce pokládané za studena a emulzní kalové zákryty využíváme zejména pro souvislé údržbové práce, které slouží k obnově nebo zlepšení původních vlastností obrusné vrstvy silnic II. tříd.

Při ošetření trhlin a spár ve vozovkách s asfaltovým krytem využíváme dva vařiče asfaltových zálivek.

Dále si vyrábíme vlastní živičnou směs strojem BAGELA BA 10000F. Vysoce efektivně a přitom levně tak využíváme materiál z frézování vrstev komunikací. V této mobilní recyklaci s minimálními náklady na dopravu materiálu na opravovaný úsek silnice je naše organizace na absolutní špičce v celé České republice. V současné době máme pět strojů Bagela. Frézování vozovek, které je součástí oprav výtluků, realizujeme silničními frézami Wirtgen a Bitelli.


Vybrané činnosti a výkony v roce 2017

Frézování vozovek – 12 746 m2

Frézování vozovek silničními frézami je prováděno zejména před pokládkou recyklované živičné směsi. Vytěžený materiál je znovu používán pro opravu, technologií jsou eliminovány přechodové nerovnosti při výspravách.

Výspravy vozovek živičnou recyklovanou směsí strojem Bagela – 13 214 t

Využitím stroje pro výrobu živičné recyklované směsi Bagela je zpracovávána vyfrézovaná drť čímž dochází v první řadě k obnovitelnosti vlastních zdrojů, eliminují se delší přejezdové vzdálenosti od obaloven a v neposlední řadě je tato technologie levnější než nákup obalované směsi od externích subjektů.

Nátěrové technologie – tenké asfaltové vrstvy – dvouvrstvý emulzní nátěr- 180 km

Technologie používaná pro zlepšení vlastností vozovek zejména III. tříd v časovém horizontu, kdy obrusná vrstva vykazuje sublimaci asfaltového pojiva a jsou znatelné mikrotrhliny. Nátěrem dochází k oživení povrchu a eliminaci zatékání povrchových vod do podkladních vrstev.

Pokládka mikrokoberců – 42 km

Údržbová technologie používaná zejména na opravu živičných vozovek II. tříd pro zlepšení kvality obrusných vrstev. Technologie je kvalitnější než oprava tenkovrstvým nátěrem, avšak náročnější na provádění a významně závislá na vhodných klimatických podmínkách.

Ošetření trhlin – 165 km

Ošetřením trhlin zamezujeme pronikání povrchových vod do podloží a konstrukce komunikace, čímž prodlužujeme životnost vozovek. Tato technologie je základem oprav živičných vozovek.

Vodorovné dopravní značení liniové (oboustranné vodící čáry) - 330 km

Vodorovným liniovým dopravním značením je zlepšena orientace na vozovce, obzvláště za špatné viditelnosti. Napomáhá ke snížení škod na krajnicích silnic a zvyšuje celkovou bezpečnost provozu.

Vodorovné dopravní značení plošné – 176 přechodů pro chodce a 86 BUS zálivů

Vodorovné plošné dopravní značení je doplňkovým řešením liniového dopravního značení. Napomáhá vyšší bezpečnosti chodců na přechodech, použitím speciálního dopravního značení zvýrazňuje důležitost svislého dopravního značení (STOP čáry, pruhy řazením rozjezdy a opticko-psychologické brzdy).

Čištění komunikací samosběrem – 10 365 km

Čistění komunikací po ukončení zimní údržby na komunikacích udržovaných inertním posypovým materiálem, dále zametání v městech s velkou koncentrací obyvatel z důvodu snížení prašnosti.

Recyklace za studena - 5km

Technologie vhodná pro recyklace, které vykazují poruchy konstrukčních vrstev, např. plošné deformace na ve stopách vozidel, nebo na okrajích, místní poklesy a nepravidelné lokální nerovnosti. Jejím největším přínosem je minimalizace nákladů na zlepšení únosnosti konstrukčních vrstev, úspora v nákladech oproti stavbě nové vozovky, flexibilita oprav, nižší materiálová spotřeba a ohleduplnost k životnímu prostředí.

sdílet na facebook