O nás

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, byla zřízena za účelem výkonu vlastnických práv Plzeňského kraje k silnicím II. a III. třídy. Vymezení hlavního účelu, práv a povinností při správě majetku stanoví zřizovací listina.

Srní foto_náhled

Hlavním předmětem činnosti je:

 • výkon činností vedoucích k optimalizaci správy a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví PK, jejich součástí a příslušenství, jakož i dalšího majetku, který byl Správě a údržbě silnic PK předán k hospodaření podle příslušných ustanovení zřizovací listiny,

 • zajištění rozvoje a výstavby silniční sítě Plzeňského kraje podle priorit stanovených zřizovatelem,
   
 • zajištění opatření, která povedou k efektivnějšímu využití finančních prostředků vyčleněných na správu, údržbu, opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy a dalšího majetku ve vlastnictví PK.


Za účelem trvalého zlepšování řízení kvality práce zavedla organizace „Systém managementu kvality“, ve kterém je dokumentován souhrn činností, odpovědností a postupů.

Cílem organizace je efektivně, účelně a hospodárně plnit veškeré závazky související s hlavním předmětem činnosti a současně rozvíjet činnost doplňkovou, kterou vymezuje zřizovací listina. Vedení organizace se v rámci plnění úkolů zavazuje k neustálému zlepšování a pravidelnému vyhodnocování vytvořeného systému kvality, zejména soustavným zvyšováním efektivnosti integrovaného systému řízení, a to především prostřednictvím stanovených cílů, kontrolních mechanizmů a měřením procesů.

 

STRATEGICKÉ CÍLE ORGANIZACE

 

 

 • zajištění maximálního čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v programovém období 2014 - 2022 (IROP, ITI)
 • zpracování dostatečného množství projektů na opravy, rekonstrukce silnic II. a III. tříd a mostů na období 2018 - 2022
 • zpracování záměrů rozšíření silnic v souvislosti s prováděním komplexních pozemkových úprav v jednotlivých katastrech PK
 • zajištění diagnostických a laboratorních prací pro návrh údržby a oprav vhodnými technologiemi zaměřenými zejména na využití vrstev vozovky a jejich materiálů
 • postupné odstraňování vad mostů zařazených do kategorie mostů ve velmi špatném stavu
 • soustavné prohlubování a zvyšování technické a odborné kvalifikace
 • provádění soustavné údržby povrchů silnic v délce 500 km (11 % sítě v PK)
 • implementace controllingu pro plánování, stanovování, měření, hodnocení cílů a odstranění slabých míst SÚSPK
 • postupné odstraňování vad na povrchu vozovek, zařazených do nevyhovujícího a havarijního stavu
 • rozvoj technologií v oblasti údržby vozovek - nátěry, mikrokoberce, recyklace, odvodnění, vodorovné dopravní značení, svodidla atd.
   

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (SÚSPK) byla založena ke dni 23.11.2009, jako příspěvková organizace zřizovaná Plzeňským krajem.

Organizace je zřízena svým zřizovatelem na základě ustanovení § 35 odst. 2 písmene j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

sdílet na facebook