Cyklostezka Bukovec - Chrást u Plzně

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje zahájila realizaci stavby „Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně“ spolufinancovanou z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

 

Hlavním cílem projektu je podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství na zvýšení komfortu a bezpečnosti cyklodopravy a pěších prostřednictvím nové cyklostezky „Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně“.

Smyslem projektu je zkvalitnit a rozvíjet stávající síť ucelených tras pro nemotorovou dopravu, zajišťujících relativně rychlé a hlavně bezpečné propojení důležitých cílů cest, nejen rekreačních, ale především z bydliště na pracoviště, do školy nebo za službami, zájmovými aktivitami apod.

Dalším cílem projektu je, kromě výše uvedeného (tzn. zvýšení komfortu a bezpečnosti provozu pro pěší a cyklisty), i zlepšení kvality rekreace v dotčeném prostoru. Vybudováním cyklostezky vznikne zajímavý sportovně rekreační okruh mezi Plzní a Chrástem. Vedením trasy po drážním tělese vznikne nejdelší in-line trasa v okolí Plzně o délce takřka 6 000 m

Výstavba cyklostezky bude spolufinancována z Evropských fondů, konkrétně z výzvy č. 66 programu IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (ITI).

Stručný popis stavby

Jedná se výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty na původním železničním tělese a nyní již opuštěné železniční trati č. 170 Praha – Plzeň. Dosavadní využití se realizací stavby změní na společnou stezku pro chodce a cyklisty.

Realizace stavebních prací

  • Veřejná zakázka na stavební práce byla vypsána s předpokládanou hodnotou 44,9 mil. Kč (bez DPH) a termínem realizace 5 měsíců ode dne předání staveniště vybranému uchazeči.
  • Dne 24. 10. 2023 byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným dodavatelem, společností ROADFIN STAVBY s.r.o.
  • Dne 9. 1. 2024 bylo vybranému uchazeči protokolárně předáno staveniště.
  • Cena díla sjednaná na základě nabídkové ceny je v celkové výši 29,6 Kč (bez DPH).