Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje připravila další významnou dopravní stavbu Plzeňského kraje, a to „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“, spolufinancovanou z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení konektivity k silniční síti TEN-T, reprezentovanou dálnicí D5 a napojení oblasti severního Rokycanska k této síti prostřednictvím výstavby přeložky silnice II/232, která umožní přímé napojení severního Rokycanska na silniční a dálniční systém Plzeňské aglomerace a síť TEN-T.

Dalším cílem je odvedení tranzitní dopravy z přilehlých obcí a tím zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a kvality životního prostředí v dotčených obcích.

Výstavba komunikace bude spolufinancována z Evropských fondů, konkrétně z výzvy č. 22 programu IROP – Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti – SC 3.1 (PR) Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility.

 

Stručný popis stavby

Jedná se o přeložku silnice II. třídy II/232, vedoucí v extravilánu obcí, ve volném terénu s úrovňovým křížením stávajících silnic, polních cest, se dvěma mostními objekty (lávka pro pěší a cyklisty, most přes Voldušský potok) a přeložkami inženýrských sítí.

Začátek stavby je navržen v místě napojení větve mimoúrovňové křižovatky na silnici II/183 u D5, dále trasa probíhá severojižním směrem převážně volným, nezastavěným územím na orné půdě přes 5 katastrálních území, a to Rokycany, Litohlavy, Osek u Rokycan, Vitinka a Březina. Nová trasa je navržena v délce 5,309 km.

 

Realizace stavebních prací

  • Veřejná zakázka na stavební práce byla vypsána s předpokládanou hodnotou 490,8 mil. Kč (bez DPH) a termínem realizace 31 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
  • Dne 13. 9. 2023 byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným dodavatelem, společností ROADFIN STAVBY s.r.o.
  • Cena díla sjednaná na základě nabídkové ceny je v celkové výši 296.616.616,16 Kč (bez DPH).

 

V pátek 3. listopadu 2023 byla stavba slavnostně zahájena poklepem na základní kámen. Slavnostního poklepu se chopili vážené osoby jako například senátor Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, náměstek hejtmana pro dopravu Ing. Pavel Čížek, ředitelka Centra regionálního rozvoje IROP Ing. Magda Sýkorová, bývalý náměstek hejtmana pro dopravu Ing. Miroslav Jaroš a další významní hosté.

 

Průběh výstavby:

Za první měsíc od zahájení stavby byly provedeny přípravné práce na realizaci přeložky části komunikace III/2322 v místě budoucího napojení na nově budovanou komunikaci hlavní trasy, a to přípravou propustku.

Dále byly zahájeny práce na skrývkách ornice a pokud dovolí klimatické podmínky, zhotovitel předpokládá i zahájení prací na založení mostu přes Voldušský potok a lávce pro pěší a cyklisty do konce tohoto roku.