GDPR Informace

GDPR

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen "SUSPK" nebo "správce) je příspěvkovoou organizací Plzeňského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je správa a údržba silnic II. a III. tříd ve vlastnictví Plzeňského kraje.

SÚSPK zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Obecné nařízení“ nebo „GDPR“).

SÚSPK je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem správy a údržby silnic a zajištění interních procesů v rámci organizace.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485; e-mail: posta@suspk.eu; telefon: +420 377 172 101

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl zřízen.

Pro přehlednost uvádíme tabulku účelů zpracování osobních údajů v organizaci zde...

Informace pro subjekty údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem SÚSPK, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte formou zaslání poštou nebo prostřednictvím elektronické podatelny

na adrese posta@suspk.eu, případně prostřednictvím datové schránky.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


sdílet na facebook