Otázky & Odpovědi

OTÁZKY OBČANŮ

1) Anonymní stížnost a vyjádření SÚSPK ke stížnosti

B000477403

Vyřízení stížnost Břasy-Liblín

 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Co je pozemní komunikace, její součásti a příslušenství, které komunikace spravuje SÚS PK?

Pozemní komunikace se dělí na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Kategorizaci pozemních komunikacích, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků a uživatelů, stejně tak výkon státní správy pozemních komunikací upravuje Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. (dále jen „silniční zákon“).

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) spravuje silnice II. a III. tříd ve vlastnictví Plzeňského kraje a to i včetně pozemků, které k těmto stavbám silnic náleží. Těleso silnice se nachází na silničním pozemku, ohraničení tělesa silnice a silničního pozemku, součásti a příslušenství naleznete v §11 - §14 silničního zákona*. Silniční pozemek nemusí být vždy totožný s pozemkem katastru nemovitostí.


2. Jak postupovat, když stavím stavbu v sousedství komunikace anebo pozemku ve správě SÚS PK?

Potřebujete-li od SÚS PK ke stavebnímu řízení vyjádření jako od vlastníka sousedního pozemku, na kterém chcete stavět, zašlete na adresu SÚS PK vyplněnou  společně s přílohou (PD, situace širších zájmů), ze které bude patrné umístění Vaší stavby vůči komunikaci anebo pozemku spravovaného SÚS PK.


3. Jak postupovat, když stavbou přípojky inženýrské sítě bude dotčena komunikace anebo pozemek ve správě SÚS PK?

Bude-li stavbou přípojky inženýrské sítě dotčena komunikace anebo pozemek ve správě SÚS PK, zašlete na adresu SÚS PK vyplněnou k vyjádření. Přílohou žádosti musí být projektová dokumentace, ze které bude patrné umístění přípojky vůči komunikaci nebo pozemku spravovaného SÚS PK. Inspektor silnic dané Okresní správy vyhotoví stanovisko pro účely stavebního řízení. Nedílnou součástí stanoviska a jako doklad prokazující právo provést přípojku na pozemku nebo v komunikaci ve správě SÚS PK, bude pro účely stavebního řízení, sloužit Smlouva o omezení užívání nemovitosti. Smlouva o omezení užívání nemovitosti je uzavírána s investorem stavby před vydáním příslušného povolení stavebním úřadem a lze ji využít i pro účely např. územního souhlasu. Součástí smlouvy je stanovení poplatku za omezení užívání nemovitosti dle rozsahu vstupu a jednotkových cen . Tento poplatek je účtován po dokončení předmětné inženýrské přípojky.


4. Jakým způsobem křížit těleso komunikace II. nebo III třídy přípojkou inženýrské sítě?

Při křížení tělesa komunikace je ze strany správce upřednostňována varianta tzv. bezvýkopovou technologií. Při určování varianty způsobu křížení komunikace jsou zohledňovány technické možnosti proveditelnosti na bezvýkopovou variantou, stávající technický a stavební stav komunikace v daném ÚTVARu, ale i například její dopravní vytíženost a dosavadní zasíťování. Pro investora se může na první pohled zdát bezvýkopová technologie finančně náročnější, avšak vzhledem k výši poplatku za omezení užívání nemovitosti, provádění konstrukčních vrstev výkopu spojených s kontrolními zkouškami hutnění akreditovanou laboratoří a záruční dobu v délce 5 let, se stává právě bezvýkopová technologie pro investora výhodnější.


5. Jak postupovat při zřízení nového sjezdu z komunikace na vedlejší pozemek?

Zřízení nového, ale i úprava nebo zrušení stávajícího sjezdu podléhá dle silničního zákona (§ 10) vydání povolení silničním správním úřadem. Na základě podané se správce komunikace k záměru zřízení nového, úpravě nebo odstranění stávajícího připojení vyjadřuje. Zřízení nového, úprava nebo odstranění stávajícího připojení podléhá před vydáním povolení předchozímu odsouhlasení příslušným orgánem Policie ČR (dopravní inspektorát).Technické podmínky pro připojování jsou dále řešeny § 11 - § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí silniční zákon.


6. Je uložení inženýrské sítě do komunikace nebo pozemku ve správě SÚS PK zpoplatněno?

Ano. Jedná se o jednorázovou úhradu za omezení užívání nemovitosti, která je hrazena investorem po uložení inženýrské sítě a převzetí místa vstupu inspektorem silnic. Tento poplatek je hrazen na základě uzavřené Smlouvy o omezení užívání nemovitosti (viz bod. 3) a jednotkových cen sazebníku***. V případě, je-li dále pro danou inženýrskou síť uzavírána smlouva o zřízení věcného břemene, a poplatek byl nebo bude hrazen na základě uzavřené smlouvy o omezení užívání nemovitosti, nebude v rámci smlouvy věcného břemene již náhrada ze strany správce po investorovi uplatňována.


7. Jaké je ochranné pásmo komunikace II. a III. třídy?

Silniční ochranné pásmo pro silnice II. a III. tříd je 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu mimo souvisle zastavěné území obce. Souvisle zastavěným územím obce pro účely určení silničního ochranného pásma je území na kterém je postaveno pět a více staveb, nebo mezi jednotlivými stavbami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Ochranné pásmo může bát zřízeno i pouze po jedné straně silnice. V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby, které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu ve smyslu stavebního zákona nebo provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila vzhledem k nivelitě vozovky pouze na základě povolení příslušným silničním správním úřadem. (více viz silniční zákon § 30 - § 34).


8. Co znamená užití silnice II. a III. tříd jiným než obvyklým způsobem a jak mám v těchto případech postupovat?

Užití silnice jiným než obvyklým způsobem, tzv. zvláštní užívání komunikací upravuje § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. v platném znění.

Jedná se o tyto případy zvláštního užívání:

 • přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy
 • užití silnice a silničního pomocného pozemku pro:
  • umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení
  • umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)
  • provádění stavebních prací
  • zřizování vyhrazeného parkování
  • pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení
  • audiovizuální tvorbu
  • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
 • výjimečné užití silnice pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi
 • výjimečné užití silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu

Pro to, aby mohla být komunikace k výše uvedeným případům použita, musí být vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu na základě podané , jejíž formulář je k vyzvednutí na příslušném silničním správním úřadu (na Krajském úřadu Plzeňského kraje pro povolení přepravy zvlášť těžkých vozidel, v ostatních případech na příslušném obecním úřadu obcí s rozšířenou působností).

Ze strany SÚS PK jako správce komunikací II. a III. tříd v Plzeňském kraji je zapotřebí souhlas ke zvláštnímu užívání a dále vyjádření okresního ředitelství Dopravního inspektorátu PČR.

Na základě pravomocného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání bude uzavřena s příslušným okresním pracovištěm SÚS PK smlouva o zvláštním užívání.


9. Jak mám postupovat, když potřebuji užít jiné než silniční pozemek ve vlastnictví Plzeňského kraje a ve správě SÚS PK?

Pro potřeby užít jiný než silniční pozemek ve vlastnictví Plzeňského kraje (ve správě SUS PK) bude uzavřena písemná nájemní smlouva, kde budou uvedeny veškeré náležitosti a specifikovány práva a povinnosti zúčastněných stran. Nájemné je stanoveno dle platných cenových předpisů a v souladu s metodikou. Délka smluvního vztahu může být max. 1 rok. Smlouva se řídí Občanským zákoníkem ve znění platném v okamžiku jejího uzavření.

Jedná se zejména o tyto případy:

 • umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení,
 • umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.),
 • provádění stavebních prací,
 • zřizování vyhrazeného parkování,
 • zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení,
 • audiovizuální tvorba,
 • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.


10. Kam mám zaslat svoji žádost?

Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

E-mail: posta@suspk.eu

IDDS: qbep485


Kontakt na dotazy

Podatelna organizace:

SÚSPK, Koterovská 162 , 326  00 Plzeň

Provozní doba podatelny:

Po: 8:00 - 14:30

Út:  8:00 - 14:00

St:  8:00 - 14:30

Čt:  8:00 - 14:00

Pá: zavřeno

Telefon podatelny:  377 172 403,  377 172 404 

El. adresa podatelny:  posta@suspk.eu

 

 

 

B000477403
sdílet na facebook