Poskytování informací 106/1999 Sb.

1. Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení: Důvod a způsob založení vč. zřizovatele naleznete v sekci O nás


3. Organizační struktura: Organizační strukturu naleznete v sekci Organizační struktura 


4. Kontaktní spojení:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
adresa: Koterovská 462/162, Koterov, 32600 PLZEŇ
telefon: 377 172 101
email: posta@suspk.eu, info@suspk.eu
datová schránka: qbep485

Další kontakty naleznete zde

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Koterovská 462/162, Koterov
Plzeň 2 - Slovany  326 00

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162, Koterov
Plzeň 2 - Slovany  326 00

4.3. Úřední hodiny:

 Po:  8:00 - 14:30

           Út:  8:00 - 14:00

           St:  8:00 - 14:30

           Čt:  8:00 - 14:00

           Pá: zavřeno

4.4 Telefonní čísla: 377 172 101, další čísla zde

4.5 Čísla faxu: organizace nemá fax

4.6. Adresa internetové stránky: www.suspk.eu

4.7 Adresa e-podatelny: posta@suspk.eu


5. Případné platby lze poukázat: na číslo účtu 5146600001/5500


6. IČ: 72053119


7. DIČ: CZ72053119


8. Dokumenty:

8.1 Seznam hlavních dokumentů: naleznete v záložce Dokumenty ke stažení

8.2. Rozpočet: schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2023 a rozpočtový výhled na roky 2024 a 2025

 


9. Žádosti o informace: řídí se dle Sm 08 Podmínky a způsob poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.


10. Příjem žádostí a dalších podání: podatelna SÚSPK, p.o., Koterovská 162, 32600 Plzeň


11. Opravní prostředky: řídí se dle Sm 08 Podmínky a způsob poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.


12. Formuláře: formuláře jsou ke stažení zde nebo k vyzvednutí na centrální podatelně SÚSPK, p.o., Koterovská 162, 32600 Plzeň


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: Naleznete v záložce Otázky a odpovědi


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: naleznete v záložce legislativa

14.2.Vydané právní předpisy: organizace nevydává právní předpisy


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: ke stažení zde


16. Licenční smlouvy:

16.1 Vzor licenčních smluv:

16.2 Výhradní licence:


17. Výroční zpráva dle 106/199 Sb:

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

 


 

č.1-2019
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 21.2.2019 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"S ohledem na informace sdělené mu na Policii české republiky ve výše uvedeném přípise žádá tímto Město Nalžovské Hory a to v režim u zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Váš správní úřad v zákonné lhůtě o následující poskytnuti těchto informací:

1) Vydávala Vaše instituce, ať již k žádosti provozovatele střelnice, či k žádosti Policie České republiky, a to pro účely správního řízení o povolení provozování střelnice, provozovatel ARIAMED s.r.o., IČ: 26402971, se sídlem Kolinec č.p. 233, PSČ: 34142, jakékoliv stanovisko?

2) Pokud bylo Vaší institucí ve shora uvedené právní věci vydáno stanovisko, pak žádáme o sdělení, na základě jakého zákonného ustanovení byla Vaše instituce k jeho vydání věcně a místně příslušná, tedy na základě jakého zákonného ustanovení odvozovala Vaše instituce oprávnění k jeho vydání?

3) Je Vám známo, zda byl v dané právní věci požádán o stanovisko Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy?

Dále tímto Město Nalžovské Hory žádá v režimu zákona č. 106/ 1999 Sb., v znění pozdějších předpisů, pokud došlo Vaším úřadem k vydání výše uvedeného stanoviska, o zaslání kopie předmětného stanoviska Vaše ho správního úřadu."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 8. 3. 2019 poskytnuta tato odpověď:

„Vzhledem k tomu, že právně zastupujete Žadatele, dovolujeme si Vám k jeho Žádosti poskytnout následující informace:

1)SÚS PK vydala souhlas s realizací projektu Střelnice Sedlečko (dále jen „Souhlas“) na základě žádosti společnosti Ariamed s.r.o., Kolinec 233, 341 42 Kolinec, IČO: 26402971.

2) SÚS PK je pověřená majetkovou správou pozemní komunikace III/18719, která sousedící s pozemky, na kterých byl projekt realizován. Komunikace přímo protíná prostor střelnice. SÚS PK mohla být rozhodnutím správního orgánu dotčena na svých právech a povinnostech, která ji vyplývají mimo jiné ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listiny Plzeňského kraje ve znění jejích dodatků.

3) SÚS PK není známo, zda byl v dané právní věci požádán o stanovisko Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy.

4) SÚS PK Vám zasílá kopii Souhlasu včetně jeho přílohy (potvrzená situace)

Za poskytnutí této informace Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 2-2019
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 25.3.2019 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Jaká je minimální ze zákona předepsaná šířka komunikace pro obousměrný provoz v místě, v němž došlo k poškození vozidla Škoda Fabia viz pojistnou událost společnosti Kooperativa č. 4184021665 ze dne 20.5. 2018 (nahlášené 22. 5. 2018)?

2. Jaká byla skutečná šířka komunikace v době nehody přímo v místě nehody a bezprostředně před ní směrem k obci Ždírec?

3. Jakým způsobem došlo k měření a jak je toto měření dokumentováno?

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 9. 4. 2019 poskytnuta tato odpověď:

"Na základě Vaší Žádosti si Vám SÚSPK dovoluje zaslat následující informace:

U komunikace III/11745 je šířkové uspořádání dané historicky a vyhovuje obousměrnému provozu při dodržování zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kterým je povinen se řídit každý účastník silničního provozu na pozemních komunikacích. Žádný právní předpis neukládá předepsanou šířku komunikace. U nově budovaných a rekonstruovaných silnic se vychází ze šířkového uspořádání podle dané kategorizace navrhované komunikace dle ČSN 73 6101, která stanovuje za jakých podmínek a jaké návrhové parametry dálnice nebo komunikace mají mít.

Šířka komunikace III/11745 mezi obcemi Ždírec a Vlčice směrem na obec Ždírec je proměnlivá, průměrná šířka je 5 m. Měření proběhlo cejchovaným pásmem.

Dále si Vám dovolujeme sdělit, že za poskytnutí této informace Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů."

 

č. 3-2019
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 28.5.2019 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací týkající se financování Městského (západního) okruhu - Plzeň:

1) Z jakých zdrojů byly/jsou/budou financovány jednotlivé etapy výstavby (podíl financí Statutárního města Plzeň, Plzeňského kraje, dotací EU, popř. jiné dotační tituly, např. dotace ze státního rozpočtu).

2) Pokud se jedná o dotace EU, či SR žádám o informaci v jaké fázi je žádost o dotace na jednotlivé etapy výstavby, tj. čerpání, schválená žádost, podaná žádost, příprava žádosti). Dále o informaci z jakého operačního programu by měla být realizace akce financována.

3) V jaké fázi je realizace druh etapy - tj. zda proběhla, nebo probíhají výběrová řízení na zhotovitele stavby a předpokládaný termín zahájení a ukončení."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 11. 6. 2019 poskytnuta tato odpověď:

"Na základě Vaší Žádosti si Vám dovolujeme sdělit následující:

1) Stavba Městského (západního) okruhu byla rozdělena na 3 etapy, a to na nultou, I. a II. etapu. Nultá etapa – úsek Domažlická – Vejprnická byla v plné výši financována z rozpočtu Statutárního města Plzně. Financování I. etapy - úsek Domažlická – Křimická, bylo rozděleno na stavební objekty (SO) Plzeňského kraje a Statutárního města Plzně. SO Plzeňského kraje byly financovány z dotace Regionální operačního programu (ROP) regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad + z rozpočtu Plzeňského kraje. SO Statutárního města Plzně byly financovány z rozpočtu města. Druhá etapa – úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská, je taktéž rozdělena na SO Plzeňského kraje a SO Statutárního města Plzně. Financování SO Plzeňského kraje se předpokládá z dotace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) + z rozpočtu Plzeňského kraje. SO Statutárního města Plzně budou financovány z rozpočtu města.

2) SÚSPK podala dne 23. 11. 2018 žádost o podporu II. etapy prostřednictvím 70. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“, prioritní osy 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“. Dne 19. 2. 2019 bylo rozhodnuto o přidělení dotace ve výši 1,54 mld. Kč, která je vedena pod registračním číslem projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010407. Realizace uvedené stavební akce by měla být financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

3) V současné době se připravuje zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a související služby.Realizace bude zahájena po ukončení výběrových řízení. Ukončení stavby se předpokládá v polovině roku 2023.

Za poskytnutí této informace Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů."

 

č. 4-2019
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 16.12.2019 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Vážení,

obracíme se na vás po delší době v zastoupení našeho klienta, spol. BIGGEST construct s.r.o., IČ: 05278627, se sídlem Domažlická 522/99, 318 00 Plzeň.

Jak jsem již v minulosti psal, náš klient nám předal smlouvu o dílo č. 1-S-02/6010342VDR (dále jen jako „Smlouva“), kterou se jako zhotovitel zavázal, že pro společnost EUROVIA CS a.s., jako objednatele, provede dílo – zemní práce na SO 101.1, So 101.4 a SO 105 jako součást stavby „II/232 Břasy – Liblín, dokončení“ a společnost EUROVIA CS a.s. se zavázala uhradit našemu klientovi cenu díla. Tuto smlouvu o dílo jsme vám v příloze zaslali. Z ní je patrné, že náš klient byl subdodavatelem spol. EUROVIA CS a.s. při realizaci výše uvedené zakázky.

Aktuálně je již spor veden u příslušného soudu. Vzhledem k tomu si Vás tímto dovolujeme požádat, s ohledem na zákon o svobodném přístupu k informacím, o zaslání anonymizovaných účetních dokladů, včetně příloh, zejména zjišťovacích protokolů, které byly vaší organizaci vystaveny a doručeny ze strany společnosti EUROVIA CS a.s. ohledně díla s názvem „II/232 Břasy – Liblín, dokončení“, a to konkrétně za stavební objekty SO 101.1 – oprava silnice II/232, km 12,420 – 22,770, SO 101.4 – opěrná zeď, SO 105 – DIO a dále také protokol o předání a převzetí díla.

Zároveň si vás dovolujeme požádat o sdělení, zda tyto faktury byly z vaší strany spol. EUROVIA CS a.s. uhrazeny v plné výši a dále o sdělení, zda existuje jiný dodatek ke smlouvě o dílo č. S250/16, než ty, které jsou uveřejněné v centrální evidenci smluv."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 6.1.2020 poskytnuta tato odpověď:

"Vážený pane magistře,

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚS PK“) obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně zhotovení díla s názvem „II/232 Břasy – Liblín, dokončení“ (dále jen „Žádost“). Vzhledem k tomu, že právně zastupujete žadatele, kterým je společnost BIGGEST construct s.r.o. se sídlem Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň (dále jen „Žadatel“), dovolujeme si Vám tímto k Žádosti zaslat následující informace:

SÚS PK v příloze č. 1 k tomuto dopisu poskytuje Žadateli smlouvu o dílo uzavřenou dne 16. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2017 včetně veškerých příloh (dále jen „Dokumenty“). Stavební objekty SO 101.1 – oprava silnice II/232, km 12,420 – 22,7701, SO 101.4 – opěrná zeď, SO 105 – DIO jsou v těchto Dokumentech rovněž zahrnuty. Poskytnutím Dokumentů včetně příloh, kde jsou uvedeny mimo jiné i měrné jednotky, množství a jednotkové ceny jednotlivých prací, získává Žadatel veškeré požadované údaje, neboť Dokumenty zcela odpovídají fakturaci včetně obsahu zjišťovacích protokolů. Dokumenty jsou současně k dispozici ke stažení na profilu zadavatele pod následujícím odkazem: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4924.html, a to bez omezení.

SÚS PK v příloze č. 2 k tomuto dopisu poskytuje Žadateli protokol o odevzdání a převzetí stavby ze dne 29. 3. 2018.

SÚS PK dále sděluje, že z její strany byla cena za zhotovení díla s názvem „II/232 Břasy – Liblín, dokončení“ zhotoviteli, kterým byla společnost EUROVIA CS a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, zcela uhrazena. Celková fakturace odpovídala smlouvě o dílo ve znění jejích dodatků v rámci zhotovení díla. Všechny faktury byly ze strany SÚS PK uhrazeny zhotoviteli EUROVIA CS a.s. v plné výši.

SÚS PK dále sděluje, že ke smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2016 byl uzavřen pouze dodatek č. 1 ze dne 24. 8. 2017 a dodatek č. 2 ze dne 13. 12. 2017, přičemž oba tyto dodatky byly zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, tzn., že neexistují jiné dodatky než ty, které jsou uveřejněné v registru smluv.

SÚS PK věří, že poskytnutím výše uvedených informací na základě Žádosti bylo dosaženo účelu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterým je transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů."

 

č. 1-2020
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 26.2.2020 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádáme SÚS o informace:

1. Kolik reklamních zařízení, jež byla dne 12., 13. a 14. února poškozena vichřicí, bylo odvezeno na území plzeňského kraje pracovníky SÚS.

2. Žádáme o zdokumentování přesných míst, kde se reklamní zařízení nacházela.

3. Žádáme o informaci, kde a kdy je možné, po uhrazení nákladů za odvoz, dané reklamní zařízení vyzvednout.

4. Žádáme o doložení fotodokumentace každého odvezeného reklamního zařízení z místa, kde se původně nacházelo.

5. Žádáme o informaci, dle jakého a čího pokynu bylo rozhodnuto o odvozu konkrétních reklamních zařízení.

6. Žádáme o informaci, kdo dal pokyn k likvidaci, odvozu a rozřezání reklamních zařízení.

7. Žádáme o informaci, jakým způsobem byl vyzván vlastník reklamních zařízení, jež byla poškozena vichřicí, o jejich nápravě či odstranění.

8. Žádáme o informaci, zda měl vlastník pozemku informaci o vstupu pracovníků SÚS na jeho pozemek a pokud ne, byl vlastník pozemku následně dle zákona č. 50/1976 Sb. odst. §134 o vstupu informován?"

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 11.3.2020 poskytnuta tato odpověď:

"Vážený pane *******,

dne 26. 2. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚS PK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně reklamních zařízení (dále jen „Žádost“).

SÚS PK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek dovoluje poskytnout tuto informaci:

Pracovníci SÚS PK ve dnech 12., 13. a 14. února 2020 neodváželi na území Plzeňského kraje žádná reklamní zařízení. Na základě vnitřního šetření SÚS PK zjistila, že její pracovníci v předmětných dnech na území Plzeňského kraje s reklamními zařízeními nijak nenakládali, tzn. zaměstnanci SÚS PK reklamní zařízení z míst neodváželi, rovněž reklamní zařízení neopravovali, neodstraňovali, neuschovali a v souvislosti s reklamními zařízeními ani v těchto dnech neoslovovali žádné vlastníky reklamních zařízení a nevstupovali na cizí pozemky.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů."

 

č. 2-2020
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 23.3.2020 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Vážení, obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „InfZ“), a to jako na povinnou osobu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 InfZ.

Dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí následujících informací:

a) seznam všech smluv uzavřených mezi povinnou osobou, jakož i jednostranných právních jednání povinné osoby, uzavřených či učiněných v období od 1. 1. 2015 do data doručení této žádosti, ve vztahu k následujícím subjektům:

i. KOMETA GROUP, a.s., IČO: 262 96 195, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno - Staré Brno;

ii. KOMETA GROUP, spolek, IČO: 449 90 014, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno - Staré Brno;

iii. Mountfield HK, a.s., IČO: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové;

iv. Mountfield HK Business Club, z.s., IČO: 037 81 437, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové;

v. Mountfield HK - spolek pro hokejovou mládež, z.s., IČO: 040 33 761, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové;

vi. HC Energie Karlovy Vary s.r.o., IČO: 024 66 996, se sídlem Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary;

vii. Hockey Club Karlovy Vary, z.s., IČO: 669 84 823, se sídlem Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary;

viii. Hokej Kladno s.r.o., IČO: 241 26 934, se sídlem Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno;

ix. Hokejový klub Kladno, spolek, IČO: 169 77 513, se sídlem Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno;

x. Bílí Tygři Liberec, s.r.o., IČO: 613 27 336, se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec VIIHorní Růžodol;

xi. Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s., IČO: 467 44 282, se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec VII-Horní

Růžodol;

xii. HC VERVA Litvínov, a.s., IČO: 640 48 098, se sídlem S.K. Neumanna 1598, PSČ 43601;

xiii. HC Litvínov, sportovní spolek, IČO: 005 54 782, se sídlem S.K. Neumanna 1598, PSČ 43601;

xiv. BK Mladá Boleslav a.s., IČO: 267 47 618, se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav;

xv. Bk Mladá Boleslav - B, IČO: 270 24 423, se sídlem Na Vinici 31, Mladá Boleslav;

xvi. HC Olomouc s.r.o., IČO: 258 49 123, se sídlem Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc;

xvii. HC Olomouc - mládež, spolek, IČO: 227 34 279, se sídlem Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc;

xviii. HC VÍTKOVICE RIDERA a.s., IČO: 268 61 836, se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh;

xix. HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek, IČO: 603 39 799, se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh;

xx. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 601 12 476, se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí;

xxi. HC Pardubice, IČO: 016 58 077, se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí;

xxii. HC PLZEŇ 1929 s.r.o., IČO: 64832261, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí;

xxiii. HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, spolek, IČO: 45331634, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí;

xxiv. HC Sparta Praha a.s., IČO: 61860875, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7 - Bubeneč;

xxv. HC Sparta Praha, z.s., IČO: 40764907, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7 - Bubeneč;

xxvi. HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s., IČO: 25841599, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;

xxvii. HC OCELÁŘI TŘINEC z.s., IČO: 69609624, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;

xxviii. HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČO: 6030491, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;

xxix. HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, z.s. v likvidaci, IČO: 69610045, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;

xxx. HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, z.s. v likvidaci, IČO: 69610053, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;

xxxi. HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, z.s. v likvidaci, IČO: 69610029, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré Město;

xxxii. Berani Zlín, s.r.o., IČO: 25566016, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín;

xxxiii. HC Berani Zlín z.s., IČO: 531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín.

b) kopie všech smluv či jednání uvedených v písm. a) výše;

c) přehled všech finančních plnění mezi povinnou osobou a subjekty uvedenými v písm. a) výše, s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání dle písm. a) výše], bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění, a to včetně plnění formou zápočtu vzájemných nároků;

d) přehled všech nepeněžitých plnění mezi povinnou osobou a subjekty uvedenými v písm. a) výše, s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání dle písm. a) výše], bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění.

Souhlasím s poskytnutím požadovaných informací v elektronické podobě datovou schránkou, případně e-mailem na adresu ******, případně na nosiči dat. V případě poskytnutí dokumentů v listinné podobě, případně na nosiči dat, lze dokumenty zaslat na adresu uvedenou v zápatí této žádosti."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 1.6.2020 poskytnuta tato odpověď:

"Vážený pane ******,

dne 23. 3. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚS PK“) Vaši žádost o poskytnutí informací (dále jen „Žádost“).

SÚS PK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

 1. Seznam všech smluv uzavřených mezi povinnou osobou, jakož i jednostranných právních jednání povinné osoby, uzavřených či učiněných v období od 1. 1. 2015 do data doručení Žádosti:

 • Smlouva č. 8500002890ze dne 21. 1. 2019 s HC PLZEŇ 1929 s.r.o., IČO: 64832261, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí;

 • Smlouva č. 8500003428ze dne 7. 6. 2019 s HC PLZEŇ 1929 s.r.o., IČO: 64832261, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí;

 • Objednávka č. 9001900367ze dne 30. 1. 2019 zasílána HC PLZEŇ 1929 s.r.o., IČO: 64832261, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí.

 1. Kopie všech smluv či jednání uvedených v písm. a) Žádosti;

  V příloze k tomuto dopisu si Vám dovolujeme zaslat kopie všech smluv a ujednání.

 2. Přehled všech finančních plnění mezi povinnou osobou a subjekty uvedenými v písm. a) Žádosti, s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání dle písm. a) Žádosti], bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění, a to včetně plnění formou zápočtu vzájemných nároků;

 • Finanční plnění ve výši 102.400,- Kč vč. 15% DPH na základě smlouvy č. 8500002890 ze dne 21. 1. 2019 s HC PLZEŇ 1929 s.r.o.;

 • Finanční plnění ve výši 153.000,- Kč vč. 15% DPH na základě smlouvy č. 8500003428 ze dne 7. 6. 2019 s HC PLZEŇ 1929 s.r.o.;

 • Finanční plnění ve výši 20 480,- Kč vč. 15% DPH na základě objednávky č. 9001900367 ze dne 30. 1. 2019 zasílána HC PLZEŇ 1929 s.r.o.

 1. Přehled všech nepeněžitých plnění mezi povinnou osobou a subjekty uvedenými v písm. a) Žádosti, s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání dle písm. a) žádosti], bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění.

 • 20 ks permanentních vstupenek na sezení I. kategorie – PREMIUM (sektor 113, 202, 212, 213) na hokejovou sezónu 2018/2019 na základě smlouvy č. 8500002890 ze dne 21. 1. 2019 s HC PLZEŇ 1929 s.r.o.;

 • 24 ks permanentních vstupenek na sezení na hokejovou sezónu 2019/2020 na základě smlouvy č. 8500003428 ze dne 7. 6. 2019 s HC PLZEŇ 1929 s.r.o.;

 • 4 ks permanentních vstupenek na sezení I. kategorie – PREMIUM na hokejovou sezónu 20185/2019 na základě objednávky č. 9001900367 ze dne 30. 1. 2019 zasílána HC PLZEŇ 1929 s.r.o.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám v souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. ZN/479/KDS/20, nebude účtována žádná náhrada nákladů."

 

č. 3-2020
Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 22.7.2020 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

"Vážení, v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vás žádám o poskytnutí informací ke smlouvám uzavřeným v období od roku 2009 do dnešního dne mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. a těmito právními subjekty:

- CONSULTEST s.r.o., IČ: 25346784, se sídlem Veveří 331/95, Veveří, 602 00 Brno

- C.Q.E, s.r.o., IČ: 27701115, se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

- ASPHALT RUBBER TECHNOLOGIES s.r.o. - odštěpný závod, IČ: 05162009, se sídlem č.p. 76, 664 64 Odrovice

- Ing. Květoslav Urbanec, IČ: 75733242, se sídlem Březová 298, PSČ: 687 67

- Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc., IČ: 05033560, se sídlem Zelená 231, 664 84, Babice u Rosic.

Tímto Vás žádám o zaslání přehledu všech smluv uzavřených s výše uvedenými subjekty, včetně informací o:

- předmětu těchto smluv,

- druhu zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách, podle kterého byla zadaná veřejná zakázka na předmět plnění těchto smluv a

- výši finančního plnění poskytnutého na základě těchto smluv výše uvedenými organizacemi uvedeným právním subjektům.

Ve smyslu ustanovení §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Vás současně žádám o zaslání požadovaných informací a dokumentů v zákonem stanovené době buď písemně na adresu sídla mé advokátní kanceláře: ******, nebo v elektronické podobě do mé datové schránky či na email ******."

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 28.7.2020 poskytnuta tato odpověď:

"Vážený pane ******,

dne 21. 7. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně uzavřených smluv z období od roku 2009 do dnešního dne, a to se subjekty blíže specifikovanými ve Vaší žádosti (dále jen „Žádost“).

SÚSPK si Vám na základě Vaší Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek tímto dovoluje poskytnout následující informaci:

Na základě vnitřního šetření SÚSPK zjistila, že mezi subjekty vyjmenovanými ve Vaší Žádosti a SÚSPK nebyly ve výše specifikovaném rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy. V návaznosti na tuto skutečnost není možné vypracovat přehled smluv.

Za poskytnutí této informace Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů."

 

č. 4-2020

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 16. 11. 2020 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

 

„Dobrý den,

dnešního dne jsem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

požádal o poskytnutí následujících informací:

1. Jakým způsobem a kdy konkrétně probíhala údržba silniční vegetace (sekání trávy,

prořezávání stromů, likvidace polomů, řez a průklest keřů apod. - viz pojmy Letní údržba a

Sadovnictví na webových stránkách http://www.suspk.eu/) na silnici č. II/605 v úseku mezi

křižovatkou se silnicí č. III/1182 a křižovatkou se silnicí č. II/235. Jde mi o konkrétní

způsob údržby, konkrétní místa a konkrétní dobu údržby.

2. Na základě jaké skutečnosti bylo k údržbě uvedené pod bodem 1. této žádosti

přistoupeno? Prosím o zaslání veškerých souvisejících dokumentů (podnětů, protokolů z

kontrol apod.).

Výše uvedenou žádost si tímto dovoluji doplnit tak, že žádám o poskytnutí požadovaných

informací za období 1. 9. 2020 až 15. 11. 2020.

Pokud byla při provádění údržby specifikované pod bodem 1. mé žádosti pořizována

fotodokumentace, prosím rovněž o její zaslání.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 1.12.2020 poskytnuta tato odpověď:

 

„Vážený pane ******,

dne 16. 11. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně letní údržby a sadovnictví na silnici II/605 v úseku mezi křižovatkami se silnicemi III/1182 a II/235 (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek dovoluje poskytnout tyto informace vztahující se k období od 1. 9. 2020 až do 15. 11. 2020:

Ad 1. Dne 5. 10. 2020 byl na silnici II/605 v křižovatce II/235 proveden řez a průklest křoví ručně a křovinořezem z důvodu zajištění rozhledů. Dále byla tato křižovatka dne 22. 10. 2020 vyspravena technologií tryskové metody. V uvedeném úseku silnice II/605 byla provedena dne 8. 10. 2020 seč travního porostu pomocí traktorové sekačky. Dále proběhl dne 14. 10. 2020 ruční sběr odpadků z přilehlých odpočívek. Z těchto běžných činností fotodokumentaci nepořizujeme.

Ad 2. Údržbu pozemních komunikací a příslušenství na silnicích II. a III. tříd provádíme jakožto řádný hospodář na základě Zřizovací listiny ze dne 16. 12. 2010 ve znění jejích dodatků (dále jen „Zřizovací listina“), dle jejíhož znění je SÚSPK mimo jiné povinna zajišťovat údržbu vegetace rostlé na silničních a jiných pozemcích, ke kterým Organizace vykonává právo hospodaření se svěřeným majetkem Plzeňského kraje. Dále provádíme údržbu na základě platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. SÚSPK rovněž reaguje na podněty občanů, obcí, Policie ČR nebo HZS ČR.

Údržba uvedená v rámci odpovědi na otázku č. 1 byla provedena právě na základě Zřizovací listiny a příslušných právních předpisů.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 5-2020

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 19. 11. 2020 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

 

„Na základě (práva o informace) Vás žádám o sdělení informace na uzavírku silnice II/201 z

obce Lestkov do obce Planá Letiště. Začátkem října došlo k dlouho očekávané opravy této

silnice. Práce byly ukončeny koncem října. A dále již nepokračovaly. Dnem 16.11.20 bylypráce

obnoveny. Došlo však k celkové uzavírce silnice.

Při tvoření rozpočtu je jeho součástí rozpočtu i závazný harmonogram, jež je nezbytnou současti

nabídky s uvedením odky a do kdy buduo práce prováděny a kdo je provádí. Tyto informace

jsou pak veřejné a musí být vyznačeny na návěsti před začátkem a kocem díla. Toto zde nebylo

do současnosti naplněno. Nedokončená dílo silnice bylo po celou dobu plnění p r ů j e zd á. Až

do dne 16.11.20, kdy byly práce obnoveny, kdy došlo k uzavírce bez předchozího upozornění

proč je takto činěno. V místním obecním rozhlasu došlo k lakonickému oznamení, že silnice bude

uzavřena do odvolání. Takto je možno jednat jen v době havárie, nebo vážné dopr. nehodě. Tež

je zmařen závazný termín dojezdu RZS. Která v případě výpadku RZ s Konstatinových Lázních

je pto RZ Tachov nemožné plnit a dochází k vážnému ohrožení zdraví občanů potřebujících

službu RZS.

Vzhledem k objíždce, jejíž povrch je sice v dobrém stavu, ale na mnohých místech je zablácen,

vozovka je značně úzka může kdykoliv dojít ke střetu vozidel a zranění osob. Též starší lidé a

matky sdětmi musí navštěvovat lékaře ,jezdit pro léky atd. Je zak ohroženo jejich zdraví.

Žádám o sdělení proč je silnice uzavřena a do kdy. Dále o postupu dalších prací a jejich

návazností na tomtu úseku v budoucnosti tedy v r. 2021.

Děkuji předem za váš čas o dpověď pokud možno obratem, nebo v zákoně statovéné lhůtě.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 1. 12.2020 poskytnuta tato odpověď:

 

„Vážený pane ******,

dne 19. 11. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně uzavírky silnice č. II/201 z obce Lestkov do obce Planá Letiště (dále jen „Žádost“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Opravu silnice č. II/201 v předmětném úseku realizovala společnost ROBSTAV k. s., IČO: 274 30 774, se sídlem Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany (dále jen „Zhotovitel“). Silnici č. II/201 bylo možné uzavřít jen na základě povolení příslušného silničního správního úřadu. Obecně platí, že podat žádost o uzavírku silnice může osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. Nicméně pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak. V tomto případě tedy podal žádost o uzavírku právě Zhotovitel a ten za ní rovněž po celou dobu stavby nesl odpovědnost.

Na základě žádosti Zhotovitele vydal Městský úřad Tachov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, dne 22. 9. 2020 Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, viz příloha č. 1. Dále Městský úřad Tachov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti Zhotovitele stanovil Veřejnou vyhláškou, opatřením obecné povahy, dne 5. 10. 2020 přechodnou úpravu provozu mimo jiné na silnici II/201, a to v rámci úplné uzavírky silnice II/201 z důvodu realizace opravy asfaltobetonových povrchů komunikace v úseku od mostu ev. č. 201-053 přes Kosí potok až na začátek obce Lestkov, viz příloha č. 2. Dobu platnosti přechodné úpravy provozu Městský úřad Tachov stanovil od 16. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

K výše uvedenému je třeba dále uvést, že stavební práce si koordinuje Zhotovitel sám, a to především v závislosti na technologických postupech. Konečný termín zhotovení stavby byl dodržen. Předmětný úsek silnice č. II/201 je nyní již otevřen. Plánovaná úplná uzavírka byla zkrácena o 15 dní.

Závěrem bychom rádi uvedli, že stavba probíhá za současného nouzového stavu, kdy jsou z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 vyhlášena krizová opatření mající zásadní dopad na běžné činnosti jak fyzických, tak právnických osob. Značně je omezen volný pohyb osob, hromadné akce, prodej zboží, poskytování služeb, a rovněž i fungování úřadů, což má zásadní vliv na realizaci veškerých stavebních akcí.

K výše uvedenému doplňujeme, že v roce 2021 se plánuje oprava silnice v obci Lestkov. Jedná se o společnou stavbu s obcí Lestkov. Realizace této stavební akce však závisí na schválení ze strany Rady Plzeňského kraje. Bez tohoto souhlasu není SÚSPK jako příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem oprávněna stavební akci realizovat. Pokud budete v budoucnu mít zájem o bližší informace o průběhu přípravy a realizace stavby, můžete se obrátit přímo na obec Lestkov.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 6-2020

Správa a Údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 1. 12. 2020 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

 

„Dobrý den,

v návaznosti na mou předchozí žádost ze dne 16. 11. 2020 si v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o doplňující informaci, zda bylo v rámci seče travnatého porostu na silnic č. II/605 v úseku mezi křižovatkou se silnicí č. III/1182 a křižovatkou se silnicí č. II/235 v období 1. 9. 2020 až 15. 11. 2020 provedeno rovněž prořezávání či proklestění stromů, zejména po pravé straně silnice č. II/605 ve směru od Cerhovic před dopravní značkou ZI 4a – Obec (Kařez).

Požadovanou informaci, případně jiné dokumenty související s touto žádostí, mi prosím zasílejte elektronicky na tuto e-mailovou adresu.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 8. 12.2020 poskytnuta tato odpověď:

 

„Vážený pane ******,

dne 1. 12. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o doplňující informaci ohledně běžné údržby na silnici II/605 v úseku mezi křižovatkami se silnicemi III/1182 a II/235 (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedené otázky dovoluje poskytnout tyto informace vztahující se k období od 1. 9. 2020 až do 15. 11. 2020:

V období od 1. 9. 2020 do 15. 11. 2020 se v úseku na silnici č. II/605 ve směru od Cerhovic, prořezávala jen křižovatka na II/235 z důvodu zajištění rozhledů v křižovatce. Na pravé straně silnice č. II/605 ve směru od Cerhovic před dopravní značkou ZI 4a obce Kařez se neprováděla žádná činnost v rámci prořezu nebo proklestění stromů.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

 

č. 1-2021

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 24. 3. 2021 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Tímto Vás žádáme o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zda-li jste odstranili reklamní zařízení viz. příloha č. 1, které je umístěno při silnici 61, parc. č. 2592/3, k. ú. Domažlice viz. příloha č. 2. Pokud ano, zajímá nás, zda byl před jejich odstraněním zaslán pokyn k odstranění vlastníkovi nebo provozovateli reklamního zařízení.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 1. 4. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane ............,

dne 24. 03. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně reklamních zařízení na základě InfZ (dále jen „Žádost“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Pracovníci SÚSPK odstranili reklamní zařízení uvedené v příloze č. 1 Vaší Žádosti umístěné neoprávněně na pozemku parc. č. 2592/3 v k.ú. Domažlice ve vlastnictví Plzeňského kraje (dále jen „Pozemek“), neboť toto reklamní zařízení zasahovalo do silničního ochranného pásma silnice II/193 a příslušný silniční správní úřad nevydal k umístění reklamního zařízení na Pozemku povolení v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZPK“). Reklamní zařízení uskladnili pracovníci SÚSPK v prostorách střediska ............., na adrese ......................

Pracovníci SÚSPK odstranili reklamní zařízení umístěné na Pozemku na podnět odboru dopravy Městského úřadu v Domažlicích a v souvislosti s podnětem Policie České republiky, Krajského ředitelství Plzeňského kraje, dopravního inspektorátu územního odboru Domažlice. Ze ZPK vyplývá, že vlastník nemovitosti v ochranném silničním pásmu nesmí dovolit umístění nepovoleného reklamního zařízení.

K Vaší další otázce uvedené v Žádosti sdělujeme, že pokyn k odstranění reklamního zařízení vlastníkovi, resp. provozovateli reklamního zařízení, jsme neodesílali, neboť dle § 31 odst. 9 ZPK vyzývá vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění příslušný silniční správní úřad.

Na závěr si Vás dovolujeme upozornit, že v souvislosti s § 42b odst. 1 písm. e) ZPK se vlastník, resp. provozovatel reklamního zařízení, jeho nepovoleným umisťováním na pozemcích v ochranném silničním pásmu silnice dopouští správního deliktu, za který mu hrozí na základě § 42b odst. 6 písm. b) ZPK pokuta až do výše 300.000,- Kč.

V případě, že je Vám vlastník, resp. provozovatel reklamního zařízení znám, informujte jej prosím o nutnosti neprodleného vyzvednutí reklamního zařízení ze střediska SÚSPK Domažlice a s tím souvisejícího uhrazení nákladů za odstranění, převoz a úschovu reklamního zařízení naší organizací. Pokud nedojde k vyzvednutí reklamního zařízení jeho vlastníkem, resp. provozovatelem, ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto dokumentu, bude reklamní zařízení v souladu se ZPK zlikvidováno.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů dle § 17 InfZ.“

 

 

č. 2-2021

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 24. 3. 2021 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„Tímto Vás žádáme o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zda-li jste odstranili reklamní zařízení viz. příloha č. 1, které je umístěno při silnici 22, parc. č. 945/20, k. ú. Kdyně viz. příloha č. 2. Pokud ano, zajímá nás, zda byl před jejich odstraněním zaslán pokyn k odstranění vlastníkovi nebo provozovateli reklamního zařízení.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 1. 4. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane .................,

dne 24. 03. 2020 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně reklamních zařízení na základě InfZ (dále jen „Žádost“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Pracovníci SÚSPK odstranili reklamní zařízení uvedené v příloze č. 1 Vaší Žádosti umístěné neoprávněně na pozemku parc. č. 945/20 v k.ú. Kdyně ve vlastnictví Plzeňského kraje (dále jen „Pozemek“), neboť toto reklamní zařízení zasahovalo do silničního ochranného pásma silnice I/22 a příslušný silniční správní úřad nevydal k umístění reklamního zařízení na Pozemku povolení v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZPK“). Reklamní zařízení uskladnili pracovníci SÚSPK v prostorách střediska ..............., na adrese ..................

Pracovníci SÚSPK odstranili reklamní zařízení umístěné na Pozemku na podnět odboru dopravy Městského úřadu v Domažlicích a v souvislosti s podnětem Policie České republiky, Krajského ředitelství Plzeňského kraje, dopravního inspektorátu územního odboru Domažlice. Ze ZPK vyplývá, že vlastník nemovitosti v ochranném silničním pásmu nesmí dovolit umístění nepovoleného reklamního zařízení.

K Vaší další otázce uvedené v Žádosti sdělujeme, že pokyn k odstranění reklamního zařízení vlastníkovi, resp. provozovateli reklamního zařízení, jsme neodesílali, neboť dle § 31 odst. 9 ZPK vyzývá vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění příslušný silniční správní úřad.

Na závěr si Vás dovolujeme upozornit, že v souvislosti s § 42b odst. 1 písm. e) ZPK se vlastník, resp. provozovatel reklamního zařízení, jeho nepovoleným umisťováním na pozemcích v ochranném silničním pásmu silnice dopouští správního deliktu, za který mu hrozí na základě § 42b odst. 6 písm. b) ZPK pokuta až do výše 300.000,- Kč.

V případě, že je Vám vlastník, resp. provozovatel reklamního zařízení znám, informujte jej prosím o nutnosti neprodleného vyzvednutí reklamního zařízení ze střediska SÚSPK Domažlice a s tím souvisejícího uhrazení nákladů za odstranění, převoz a úschovu reklamního zařízení naší organizací. Pokud nedojde k vyzvednutí reklamního zařízení jeho vlastníkem, resp. provozovatelem ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto dokumentu, bude reklamní zařízení v souladu se ZPK zlikvidováno.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů dle § 17 InfZ.“

 

č. 3-2021

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 01. 11. 2021 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„Dobrý den,

toto je žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. a povinným subjektem je právnická osoba Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace.

Táži se Vás na tyto konkrétní informace:

mzdy a další odměny členů Vašeho statutárního a případně, existuje-li, také, kontrolního (dozorčího) orgánu, a to ve formátu

- jméno a příjmení

- mzda a případně jiná odměna za prvních 9 měsíců roku 2021 (v Kč)“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 12. 11. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane ******,

dne 01. 11. 2021 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně platu statutárního, případně dozorčího orgánu SÚSPK (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedené otázky dovoluje poskytnout tyto informace:

Předně informujeme, že SÚSPK nedisponuje kontrolním orgánem, odpověď na Vaši Žádost proto bude omezena na poskytnutí informace týkající se platu statutárního orgánu SÚSPK, generálního ředitele Ing. Miroslava Doležala. Výše platu statutárního orgánu SÚSPK je stanovena v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), respektive v souladu s nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen „Nařízení vlády“). Dle § 5 odst. 1 Nařízení vlády přísluší statutárnímu orgánu SÚSPK měsíční platové ohodnocení (tzv. platový tarif) odpovídající 13. platové třídě a 11. platovému stupni. Dle § 124 ZP náleží statutárnímu orgánu SÚSPK též příplatek za vedení ve výši 30 % až 60 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je statutární orgán SÚSPK zařazen a dle § 131 odst. 1 ZP náleží statutárnímu orgánu SÚSPK osobní příplatek ve výši až 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je statutární orgán SÚSPK zařazen. Dle § 131 odst. 2 ZP náleží zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Tyto podmínky jsou stanoveny v rámci Platového výměru generálního ředitele, přičemž jiné platové náležitosti zde sjednány nejsou.

O veškerých platových záležitostech generálního ředitele je oprávněn rozhodovat pouze orgán, který jej rovněž jmenuje a odvolává, tedy Rada Plzeňského kraje.

Je třeba mít na zřeteli, že naše organizace má 572 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a úspěšně realizuje každoročně stavební projekty a činnosti v objemu převyšujícím 1,5 miliardy korun.

Všechny výše uvedené zákonné mantinely finančního ohodnocení jsou u dotazované osoby dodrženy.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 4-2021 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 03. 12. 2021 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„Vážení,

v souvislosti s Usnesením č. 399 Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z června t.r. a vyjádřením Ministerstva financí ČR k problematice neoprávněného snižování daňového základu o pojistné hrazené zaměstnavatelem na neplatné smlouvy životního pojištění (oba dokumenty přikládám v příloze) Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Poskytovala Vaše organizace zaměstnancům v období 2019 až 2021 příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění se spořící složkou uzavřené Vašimi zaměstnanci? Prosím o stručné vyjádření ano/ne.

 1. V případě kladné odpovědi žádám o poskytnutí obecných doplňujících informací (vždy ve vztahu k pojistným smlouvám soukromého životního pojištění uzavřených zaměstnanci Vaší organizace s pojišťovnou):
 1. kolik takových příspěvků jste průměrně poskytli v jednotlivých letech 2019, 2020 a 2021?
 2. kolik průměrně činila výše příspěvku zaměstnavatele v jednotlivých letech 2019, 2020 a 2021?
 3. měli zaměstnanci pobírající příspěvek zaměstnavatele na pojistné smlouvy, ve kterémkoli okamžiku období 2019 až 2021, povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku zaměstnavatele? Prosím o stručné vyjádření ano/ne.

Vaše vyjádření k položeným dotazům prosím zašlete na shora uvedené kontakty v zákonem stanovené lhůtě, optimálně prostřednictvím e-mailu.

Přílohy:

- Usnesení č. 399 Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 10. června 2021

- Vyjádření Ministerstva financí ČR k otázce daňového režimu u neplatných smluv životního pojištění“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 03. 12. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane ******,

dne 03. 12. 2021 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací k úhradám příspěvků zaměstnavatele na smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

- Odpověď k otázce č. 1 – NE;

- Odpověď k otázce č. 2 – viz. otázka č. 1.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 5-2021

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 30. 12. 2021 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„Z titulu žadatele o pokračování poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádám Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace sídlem Plzeň, o označení tohoto samotného přípisu Vaším podacím razítkem o zaevidování tohoto přípisu, náhled žádám zaslat v elektronické formě na viz., uvedené kontaktní údaje.

************ (dále jen „žadatel) s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění čj: BTAJ/2399/2021 na základě dopisu a pokračování v poskytnutí informace ze dne 25.12.2021.

Město Bezdružice, ČSA 196, 349 53 Bezdružice, IČ: 002 59 705, podalo dne 30.11.2020 u odboru výstavby a územního plánování, příslušné speciálního stavebního úřadu Městského úřadu ve Stříbře návrh na vydání společného povolení pro stavbu: Bezdružice, ulice v Podzámčí – stavební úpravy místní komunikace “a“ Bezdružice, ulice v Podzámčí stavební úpravy mstní komunikace „“ , na p.p.č. 1503/1, p.p.č. 1504, p.p.č. 371, p.p.č. 1506/1 vše v k.ú. Bezdružice, ostatní plocha – ostatní komunikace.

Z hlediska ostatních připomínek na realizaci akce charakteristiky při provádění stavby příslušným správním orgánem MěÚ Bezdružice nebudou ničeny a poškozovány dřeviny nacházející se podél pozemku p.č. 1504 k. ú. Bezdružice bude respektována norma ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav pro povolení umístění stavby a provádění stavby budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku vyjádření MěÚ Stříbro odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, žádám o zaslání kopie souhrnné stanovisko.

Žádám o zaslání kopie stanoviska vyjádření od Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, čj: 388/21/SÚSPK-T a čj: 389/21/SÚSPK-T ze dne 13.01.2021,.

Stavba bude dokončena do 06/2022. Doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky.

K projektové dokumentaci byla dále doložena stanoviska, vyjádření DO a správců sítí. Žádám o zaslání kopie stanoviska vyjádření od MěÚ Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, souhrnné závazné stanovisko.

Příloha:

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění čj: BTAJ/2399/2021 ze dne: 30.12.2021

Městský úřad Stříbro, Odbor výstavby a územního plánování, Společné povolení 06/2021

Oznámení o zahájení stavebních prací

Oznámení o zahájení stavebních prací“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 10. 01. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane ******,

dne 30. 12. 2021 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ke stanovisku SÚSPK ke společnému povolení pro stavbu „Bezdružice, ulice U Tiskárny – stavební úpravy místní komunikace“ (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Přílohou tohoto vyjádření zasíláme kopie požadovaných stanovisek SÚSPK č. j. 388/21/SÚSPK-T a č. j. 389/21/SÚSPK-T ze dne 11. 03. 2021. Zmíněná stanoviska obsahují souhlas s vydáním společného územního a stavebního povolení, resp. souhlas s realizací staveb za dodržení uvedených podmínek.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.

 

č. 1-2022

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 10. 01. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„ Podle § 3, ods. (1) zákona 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ Vás žádáme o zaslání kopií níže uvedených dokumentů, týkajících se akce: „Mosty ev. č. 0276-1,2 Nezdice u Borov“.

- Položkový rozpočet stavby s uvedením všech jednotlivých cenových položek

- Změnová hlášení včetně příloh, pokud byla na výše uvedený projekt podána

Kopie dokumentů žádáme doručit do datové schránky ****** číslo: ****** v zákonné lhůtě 15 dnů.“

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 17. 01. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„ Vážený pane předsedo spolku,

 

dne 10. 01. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací obsahující žádost o zaslání kopií dokumentů týkajících se stavební akce „Mosty ev. č. 0276-1,2 Nezdice u Borov,“ a to konkrétně:

- Položkový rozpočet stavby s uvedením všech jednotlivých cenových položek; a

- Změnová hlášení včetně příloh, pokud byla na výše uvedený projekt podána

(dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

V souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že položkový rozpočet stavby s uvedením všech jednotlivých cenových položek naleznete na stránkách Registru smluv, a to na následujícím odkazu: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16266915.

Dále Vám sdělujeme, že na výše uvedený projekt nebyla prozatím žádná změna řešena a postupuje se dle uzavřených smluv o dílo.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

č. 2-2022

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 17. 01. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

„ Tímto žádáme o sdělení informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., podle jakého rozhodnutí, byla reklamní plocha z parc. č. 2653/1, k.ú. Doubravka odstraněna a kdo vydal tento pokyn. Dále žádáme o informaci, zda-li nám, vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním byla zaslaná výzva k odstranění.

Zároveň žádáme o informaci, kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení

vyzvednout.

Reklamní zařízení dokládáme fotografií v příloze:

Příloha č. 1 Fotodokumentace reklamního zařízení“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 17. 01. 2021 poskytnuta tato odpověď:

„Vážená paní *******,

dne 17. 01. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně reklamního zařízení umístěného na pozemku parc.č. 2653/1 v k.ú. Doubravka na základě InfZ (dále jen „Žádost“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených jednotlivých otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Reklamní zařízení, které bylo umístěno na pozemku parc. č. 2653/1 v k. ú. Doubravka nebylo odstraněno pracovníky SÚSPK. Bohužel tedy nejsme schopni Vám poskytnout ve věci jakékoliv další informace.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů dle § 17 InfZ.“

 

č. 3-2022

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 07. 02. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

 

„Vážení,

na základě Vašeho sdělení k naší žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ ze dne 10.1.2022 Vás žádáme o zaslání kopií níže uvedených dokumentů, týkajících se akce: „Mosty ev. č. 0276-1,2 Nezdice u Borov“.

- Doklady ze skládek, prokazující uložení odpadů – zemina a kamenino na konkrétních skládkách

- Doklady, prokazující uložení odpadů – nebezpečný odpad na konkrétních skládkách

Kopie dokumentů žádáme doručit do datové schránky ******, číslo: ******, v zákonné lhůtě 15 dnů.“

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 21. 02. 2022 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane předsedo spolku,

dne 07. 02. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“ či „zadavatel“) Vaši žádost o poskytnutí informací obsahující žádost o zaslání kopií dokumentů týkajících se stavební akce „Mosty ev. č. 0276-1,2 Nezdice u Borov“ a to konkrétně:

 • doklady ze skládek, prokazující uložení odpadů – zemina a kamenino na konkrétních skládkách,

 • doklady, prokazující uložení odpadů – nebezpečný odpad na konkrétních skládkách

(dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o odpadech“) je původcem odpadů osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká, tato skutečnost nebyla modifikována ani smluvním ustanovením, kdy by si zadavatel dotčené veřejné zakázky ve smlouvě vyhradil, že veškeré odpady, které při této realizaci veřejné zakázky vzniknou, musí zůstat ve vlastnictví zadavatele. Původce odpadu, tedy zhotovitel dotčené veřejné zakázky se dle zákona o odpadech stává současně vlastníkem vzniklého odpadu, a to nejpozději v okamžiku jeho vzniku. Původcem i vlastníkem odpadu je tedy dle § 5 odst. 3 zákona o odpadech právě zhotovitel této veřejné zakázky nikoli SÚSPK. Pro účely vedení evidence a ohlašování vzniku a nakládání s odpady, které provádí původce, je potom tento odpad odpadem vlastním pro původce a tento dotaz je tedy směřován na nesprávný subjekt.

Dále uvádíme, že stavba „Mosty ev.č. 0276-1,2 Nezdice u Borov“ je v realizaci a dosud nebyla ukončena a ačkoli je zhotovitel stavby, coby původce odpadu povinen při realizaci stavebních prací vzniklé odpady zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem na zařízeních k tomu určených, vyžadovanou evidenci likvidace odpadů ze stavby má povinnost předložit zadavateli až při přejímacím řízení a při kolaudaci stavby. Ani k přejímacímu řízení ani ke kolaudaci stavby ještě nedošlo. Z uvedených důvodů Vám nemůžeme poskytnout požadované informace a doporučujeme obrátit se v této věci na skutečného zákonem stanoveného původce odpadu.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.

 

č. 4-2022

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 16. 03. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Vážení,

V návaznosti na znění zákona č. 106/1999 Sb. tímto Vás žádáme o následující informace:

1) z jakého důvodu dodnes nebyly provedeny úpravy provozu křižovatky silnic II/200 a III/1951 u obce Bonětice (Městys Stráž), dle objednané vaší organizací PD z VIII/2021 (zpracovatel –Projekční kancelář Rojt) a odsouhlasené ODSH MÚ Tachov;

2) kdy máte v plánu provést výše uvedenou úpravu provozu předmětné křižovatky.

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 18. 03. 2022 poskytnuta tato odpověď:

„Vážení,

dne 16. 03. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně plánovaných úprav provozu křižovatky silnic II/200 a III/1951 u obce Bonětice (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

• K otázce č. 1 sdělujeme, že předmětnou místní úpravu provozu stanovenou dne 09. 11. 2021 MěÚ s nabytím právní moci dne 26. 11. 2021 je možné realizovat až ve vhodných klimatických podmínkách (teplota vozovky min. 15° C) z důvodu provedení nového silnovrstvého vodorovného dopravního značení. Vhodné klimatické podmínky od stanovení úpravy zatím nenastaly a předpokládáme je nejdříve až v měsíci dubnu 2022.

• K otázce č. 2 bychom Vás chtěli informovat, že provedení stanovené místní úpravy v prostoru křižovatky silnic II/200 a III/1951 u obce Bonětice je již delší čas objednáno u specializované dodavatelské společnosti s námi požadovaným termínem realizace co nejdříve, ale za normou stanovených klimatických podmínek, kdy dodavatel pak dá záruku za provedení prací. Předmětná úprava bude realizována nejdéle do 15. 05. 2022.

 

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

 

č. 5-2022

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 11. 04. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Vážení,

žádám Vás na základě zákona 106 o následující informace o nakládání s veřejným majetkem:

- seznam Vámi zadaných veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2021, ze kterého bude zřejmé u každé zakázky alespoň její hodnota v Kč (předpokládaná a skutečná), identifikace dodavatele, předmět plnění

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 19. 04. 2022 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane,

dne 11. 04. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně seznamu veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2021 zadaných SÚSPK s uvedením hodnoty v Kč, identifikací dodavatele a předmětem plnění (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

 

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

 

 • Přílohou tohoto vyjádření zasíláme PDF dokument s tabulkou veřejných zakázek za rok 2021do hodnoty předmětu plnění 50.000 Kč vč. DPH včetně uvedení dodavatele, předmětu plnění, datum dodání a hodnoty plnění.

 • SÚSPK, jakožto příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem, má povinnost uveřejňovat všechny soukromoprávní smlouvy v registru smluv, s výjimkou smluv, jejichž výše hodnoty předmětu je 50.000 Kč bez DPH nebo nižší dle § 2 a 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Registr smluv je přístupný způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup, a proto si dovolujeme Vás odkázat v souladu s § 6 odst. 1 informačního zákona na internetový odkaz: https://smlouvy.gov.cz/, kde naleznete všechny naše požadované smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění hodnoty nad 50.000 Kč bez DPH.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

 

č. 6-2022

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 19. 04. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Vážení, dovolujeme si Vás požádat o zaslání těchto informací:

 

- kolik finančních prostředků se vynaložilo na provoz, údržbu a opravy Vašich komunikací za loňský rok v lokalitě Valcha

 

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 26. 04. 2022 poskytnuta tato odpověď:

„Vážení,

dne 19. 04. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informace ohledně výše finančních prostředků, které se vynaložily na provoz, údržbu a opravy komunikací v naší správě za loňský rok v lokalitě Valcha (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

 • V loňském roce SÚSPK neprováděla v lokalitě Valcha žádné opravy silnic.

 • Pod správu SÚSPK v lokalitě Valcha spadá pouze silnice III/18043. Organizačně tato lokalita spadá v rámci SÚSPK do působnosti provozního střediska okresu Plzeň - město. Z naší strany nelze samostatně vyčíslit náklady údržby jednotlivých lokalit, silnic či jejich částí, avšak na základě Vaší žádosti jsme Vám odezvu zpracovali s ohledem na průměrné náklady na údržbu v roce 2021 jednoho kilometru silnice III. třídy na území spadající pod provozní středisko okres Plzeň - město. S ohledem na délku dotazované komunikace se tedy jedná průměrně o částku 133.498,86 Kč.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

 

č. 7-2022

 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 17. 05. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Dobrý den,

žádám tímto dle zák. č. 106/1999 Sb., o poskytnutí těchto informací v elektronické formě do mé datové schránky:

- Smlouvu o zvláštním užívání komunikací v obci Předslav po dobu stavební akce Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod uzavřená mezi subjekty Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Obcí Předslav, která ve smyslu § 25, odst. (6), písm. c), bod 3. a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích umožnila provedení stavebních prací a umístění kanalizační sítě

- Informace týkající se komunikací v obci Předslav, které jsou dotčeny stavbou Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod, a to informaci o provizorním zaasfaltování této komunikace v měsíci listopadu 2021 včetně příslušné dokumentace (stavební deníky, ve kterých se Správa a údržba silnic Plzeňského kraje vyjadřovala ke stavbě). V případě, že jsou tyto informace (stavební deníky) rozsáhlé (více než 30 stran) žádám informaci nahlédnutím a pořízením fotokopií listin.

- Informaci, zda byly Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje vydány další technické podmínky pro realizaci stavby. Pokud ano, žádám zaslání těchto podmínek.

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 01. 06. 2022 poskytnuta tato odpověď:

„Vážení,

dne 17. 05. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedených otázek dovoluje poskytnout tyto informace:

Ad 1. Anonymizovanou verzi Smlouvy o zvláštním užívání komunikací v obci Předslav po dobu stavební akce „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ (dále jen jako „Smlouva“) posíláme jako přílohu této odpovědi na Žádost.

Ad 2. Složení vrstev komunikace je dohodnuto ACP16 (tloušťka 60mm) a ACO11 (tloušťka 50mm). ACP16 bude jen ve výkopu, ACO11 bude po celé šíři vozovky mimo cca 50m dlouhého úseku u rybníka, kde bude přebalena jen polovina komunikace. Přílohou k této části poskytnuté informace přikládáme příslušnou dokumentaci.

Ad 3. Sdělujeme, že do této chvíle nebyly vydány SÚSPK další technické podmínky pro realizaci stavby. Tato záležitost bude řešena v blízké době písemným dodatkem dle čl. VIII. odst. 1 Smlouvy.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.

Přílohy:

 

č. 8-2022

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. obdržela dne 30. 05. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s jednotlivými žádostmi o poskytnutí dokladů a informací týkající se smlouvy o dílo na stavební práce „II/191 Janovice – Nýrsko“ uzavřené na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000449.

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 13. 06. 2022 poskytnuta tato odpověď:

 

„Vážený pane,

dne 30. 05. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jsme nakloněni domnívat se, že veškeré informace naleznete v přílohách námi připojených.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.

Přílohy:

 

 

č. 9-2022

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. obdržela dne 14. 06. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s jednotlivými žádostmi o poskytnutí dokladů a informací týkající se smlouvy o dílo na stavební práce „II/191 Janovice – Nýrsko“ uzavřené na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000449.

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 20. 06. 2022 poskytnuta tato odpověď:

„Vážený pane,

dne 14. 06. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

SÚSPK, jakožto příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem, má povinnost uveřejňovat všechny soukromoprávní smlouvy v registru smluv, s výjimkou smluv, jejichž výše hodnoty předmětu je 50.000 Kč bez DPH nebo nižší dle § 2 a 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Registr smluv je přístupný způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup, a proto si dovolujeme Vás odkázat v souladu s § 6 odst. 1 informačního zákona na internetový odkaz: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15196163?backlink=gx30d, kde naleznete uzavřenou smlouvu o dílo stavební práce „II/191 Janovice – Nýrsko, číslo smlouvy objednatele: 8500005428, která byla uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000449.

Uzavřené dodatky k této smlouvě naleznete na internetových odkazech: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18211375?backlink=ae8ud,https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18398491?backlink=rn11h.

U zbývajících Vámi požadovaných informací v této Žádosti jsme nakloněni domnívat se, že jsme Vám veškeré informace poskytli již v předchozí odpovědi na Vaši žádost dne 13. 06. 2022.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada nákladů.“

 

Přílohy:

 

 

č. 10-2022

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „SÚSPK“) obdržela dne 15. 06. 2022 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. s následujícím obsahem:

Dobrý den,

Žádám tímto dle zák. č. 106/1999 Sb., o poskytnutí této informace:

Zda, a pokud ano pak proč bylo Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje v listopadu 2022 nařízeno provizorní zaasfaltování komunikace v obci Předslav namísto toho, aby byla provedena finální úprava komunikace?

Na základě podané žádosti byla žadateli dne 30. 06. 2022 poskytnuta tato odpověď:

"Vážený pane,

dne 15. 06. 2022 obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „SÚSPK“) Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen „Žádost“), a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

SÚSPK si Vám na základě Žádosti a v ní uvedeného dotazu dovoluje poskytnout tyto informace:

SÚSPK postupuje v souladu se smlouvou o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje uzavřenou mezi SÚSPK a obcí Předslav (dále jen „smlouva“), jejíž verzi v anonymizované podobě včetně příloh jsme Vám poskytli v předchozí odpovědi na Vaši žádost dne 01. 06. 2022. Sdělujeme Vám, že postup naprosto koresponduje s bodem 4 písm. a) přílohy č. 1 smlouvy a nebyl nijak vyvolán z iniciativy SÚSPK.

Za poskytnutí informací na základě Žádosti Vám nebude účtována žádná náhrada."

 

sdílet na facebook