Whistleblowing

Prohlášení o splnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO: 72053119, DIČ: CZ72053119, spis. zn.: Pr 737, vedená u Krajského soudu v Plzni, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (dále jen „povinný subjekt“) je v souladu s § 8 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) povinna zavést interní kanály pro oznamování o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

  1. má znaky trestného činu,

  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

  3. porušuje zákon, nebo

  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v § 2 odst. 1 písm. d) bod 1 až 14 zákona.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowingu.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona a čl. 19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“).

Zavedení vnitřního oznamovacího systému

V souladu s požadavky zákona a Směrnice EU je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je dle zákona a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Povinný subjekt vylučuje dle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení VOS je v souladu se zákonem a Směrnicí EU určen třetí nezávislý subjekt CATANIA GROUP s.r.o. K příjmu oznámení je užíván program FOSY (Férový oznamovací systém), který je zcela bezpečný jak pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. Základní informace o FOSY a návod k použití je uveden ZDE.

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním).

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností podle zákona a Směrnice EU dozví o možném protiprávním jednání stanoveným § 2 zákona nebo o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách) a všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let.

Povinný subjekt určil příslušnou osobu k výkonu činnosti podle § 11 zákona

Kontakt na příslušnou osobu:

Bc. Vlastimil Veselý, MPA, LL.M.

oznamfosy@gmail.com

+420 605 754 793

Jabloňová 2060, 347 01 Tachov

DS: z9n4nqb


Zastupující příslušná osoba:

JUDr. Jan Šťastný, MPA

+420 777 418 512
Lze komunikovat i přes SKYPE, nebo WhatsApp

Chci podat oznámení přes FOSY ZDE.

 

 

 

 

sdílet na facebook