Organizační struktura

V čele organizace je Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel.

 

Provozní útvar - je největší segment organizace. Zajišťuje veškeré práce spojené s běžnou, letní a zimní údržbou komunikací ve vlastnictví PK. Provozní útvar SÚSPK je tvořen 23 středisky, které jsou územně rozděleny v rámci okresů Plzeňského kraje. Podrobnosti o PVÚ naleznete v záložce Údržba silnic.
Provozním ředitelem je Bc. Radek Šíma.

Technický útvar - technický útvar zajišťuje všechny činnosti spojené s přípravou výstavby nových komunikací, rekonstrukcí silnic nebo jejich oprav. Odpovídá za majetkovou evidenci a správu silničního majetku a pozemků. Ředitelem technického útvaru je Mgr. Martin Vít, MPA.

Ekonomický útvar - útvar zajišťuje pro organizaci její chod v oblastech financování a plánování, mezd, statistiky a účetnictví. Je členěn na oddělení účetnictví, oddělení personalistiky a mezd a oddělení správy rozpočtu. Ředitelkou ekonomického útvaru je Ing. Anna Wirtová.

Útvar interního auditu - provádí nezávislou, objektivně zjišťovací a konzultační činnost zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Systematicky hodnotí a zlepšuje účinnost systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace. Vedoucí útvaru interního auditu je Bc. Eva Blažková.

Útvar náměstka generálního ředitele má na starosti řízení a kontrolu obchodní činnosti organizace, zpracovává a kontroluje návrhy smluv, shromažďuje a eviduje požadavky všech útvarů na nákupy. Odpovídá za přípravu a zajištění celého průběhu zadávacího řízení veřejných zakázekDále zajišťuje vedení a evidenci právních záležitostí, vedení a metodiku spisové a archivní služby. Má na starosti veškeré ICT, v kompetenci útvaru je zabezpečení odborné činnosti a metodické vedení BOZP, PO, ŽP a řízení kvality v organizaci. Náměstkem generálního ředitele je Ing. Jiří Velíšek.

 

Diagram organizační struktury PDF - od 01. 04. 2024

 

 

Organizační struktura k 1.4.2024 - diagram _Stránka_1

 

 

 

Organizační struktura k 1.4.2024 - diagram _Stránka_2Organizační struktura k 1.4.2024 - diagram _Stránka_3

sdílet na facebook