Správa majetku

Hlavním úkolem správy majetku je správa a evidence pozemků, budov, mostů a silnic II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství na celém území Plzeňského kraje.

Organizace spravovala v roce 2021 majetek v hodnotě 19 000 mil. Kč, z toho účetní hodnota pozemků je 2 179 mil. Kč, účetní hodnota budov je 370 mil. Kč, účetní hodnota mostů na silnicích II. a III. třídy je 2 891 mil. Kč a účetní hodnota silnic II. a III. třídy je 12 052 mil. Kč

Správa pozemků

Hlavním úkolem správy pozemků je správa a evidence pozemků s právem hospodaření pro SÚSPK na celém území Plzeňského kraje.

Technici pozemků se zabývají majetkovou činností v rámci okresní působnosti. Řeší získávání pozemků pod silničními tělesy při komplexních pozemkových úpravách, při obnovách katastrálních operátů, při digitalizacích katastrálních území, před a po skončení investičních akcí na silniční síti Plzeňského kraje. Jednají s vlastníky pozemků, na nichž se silniční tělesa nacházejí o prodeji těchto pozemků, případně jejich darování, bezúplatném převodu nebo vzájemné směně a dále řeší i nakládání s nevyužitými pozemky.

Organizace spravovala k 31. 12. 2021 cca 15 646 pozemků v účetní hodnotě 2 179 mil. Kč.

z toho dle druhu využití pozemků:

pozemky ve zjednodušené evidenci v účetní hodnotě 6,5 mil. Kč

pozemky lesní porosty v účetní hodnotě 1,0 mil. Kč

pozemky orná půda v účetní hodnotě 80,6 mil. Kč

pozemky zahrady v účetní hodnotě 1,0 mil. Kč

pozemky trvalý travní porost v účetní hodnotě 11,5 mil. Kč

pozemky vodní plochy v účetní hodnotě 0,7 mil. Kč

pozemky zastavěné plocha a nádvoří v účetní hodnotě 6,1 mil. Kč

pozemky ostatní plochy v účetní hodnotě 2 071,9 mil. Kč

 

Správa pozemků zajistila podklady pro projednání RPK a ZPK a následné uzavření:

- smluv o bezúplatném převodu nemovitostí, o koupi nemovitostí, o směně nemovitostí a darování nemovitostí do vlastnictví Plzeňského kraje v objemu cca 45 mil. Kč, jedná se především o převod nemovitostí ve vlastnictví České republiky do vlastnictví Plzeňského kraje, o dary do vlastnictví Plzeňského kraje od obcí a měst Plzeňského kraje, o výkupy pozemků pod silniční sítí a případně o směny pozemků s právnickými a fyzickými osobami

- smluv kde Plzeňský kraj vystupuje jako dárce případně jako prodávající v objemu cca 5 mil. Kč účetních hodnot pozemků, jedná se především o dary do vlastnictví měst a obcí Plzeňského kraje a prodeje nevyužívaných pozemků do vlastnictví právnických a fyzických osob

sdílet na facebook