MĚSTSKÝ OKRUH

Aktuální informace o projektu „Městský okruh úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ k období 09/2022

CZ_RO_B_C                         mmr_cr_rgb

Cílem projektu je zvýšení regionální mobility a zlepšení napojení metropolitní oblasti (Plzeň) na silniční síť TEN-T, prostřednictvím dobudování tzv. "západního okruhu" (II. etapa). Projekt pomůže zlepšit nedostatečnou konektivitu k síti TEN-T, sníží dopravní zatížení jádra metropolitní oblasti a pro všechny cílové skupiny přinese zejména zkrácení cestovních dob, snížení opotřebení vozidel, přispěje ke zlepšení životního prostředí (emise, hluk, vibrace) a přispěje k hospodářskému rozvoji oblasti.

 

 

MAPA MO II.

 

Plná verze v PDF

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje připravila společně se spoluzadavatelem, Statutárním městem Plzeň, zadávací dokumentaci pro veřejnou soutěž na výběr zhotovitele stavebních prací akce „Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská.

 • Uvedená veřejná zakázka byla vypsána s předpokládanou hodnotou 1,71 mld. Kč (bez DPH) a termínem realizace 34 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

 • Dne 17. 4. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem, společností „Společnost Křimická – Karlovarská“, kterou tvoří společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. a Metrostav a.s.

 • Cena díla sjednaná na základě nabídkové ceny je v celkové výši 1.791.832.812,28 Kč (bez DPH).
 • V závislosti na průběhu jednotlivých výběrových řízení byly průběžně podepisovány smlouvy na služby související s realizací výstavby „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská“, a to konkrétně na zajištění : TDS, Autorský dozor stavby, Koordinátor BOZP, Zajištění pasportizace a repasportizace objektů ohrožených stavbou, Pyrotechnický průzkum, Ekologický dozor a Geotechnický dohled.
 • Dne 29. 4. 2020 bylo zhotoviteli formálně předáno staveniště, vzhledem k  pandemické situaci bohužel pouze ve velmi úzkém pracovním okruhu zúčastněných.

 • Veškeré činnosti vyplývající z uzavřených smluv na služby související s realizací stavby, byly zahájeny v souladu s planými smlouvami.

 

Od zahájení stavby byly provedeny následující činnosti:

 

 

 • Byla vybudována provizorní staveništní komunikace mezi ulicemi Chebská a Plzeňská, včetně napojení staveništního vjezdu z ulice Chebská a zařízení staveniště. Staveništní komunikace dále pokračuje v koridoru pod budoucí estakádou v inundačním území řeky Mže. Přes řeku Mži byl postaven provizorní staveništní most.
 • Byly dokončeny skrývky ornice po celé trase budoucí komunikace.
 • Byly ukončeny práce na přeložkách distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (ČEZ).

 • Byla dokončena pilotáž - vrtání pilot pro most v km 2,574 a pro estakádu v inundačním území řeky Mže.

 • Byly provedeny přeložky vodovodních řadů včetně propojů na stávající řady, kanalizace a kabelového vedení.
 • Stavebně byla dokončena přeložka silnice III/18050 v Radčicích. Nadále zde však jsou v platnosti dopravní omezení související s výstavbou hlavní trasy komunikace, jako snížená rychlost a upozornění na průjezd staveništěm.
 • Byly dokončeny a předány provozovateli přeložky vysokotlakých plynovodů.
 • Byla dokončena betonáž nosné konstrukce na části B estakády přes inundační území řeky Mže.

 • Byla dokončena betonáž základů a pilířů na mostě přes polní cestu v km 5,233.
 • Byla dokončena betonáž základů biokoridoru v km 4,322 a dále se pracuje na realizaci nosné konstrukce biokoridoru.
 • Byla dokončena realizace kolektorů v úseku pod budoucí novou okružní křižovatkou - Karlovarská (proti objektu HZS).
 • První květnový víkend 2021byly usazeny nosníky budoucího mostu přes Chebskou ulici. Jednalo se o umístění 27 nosníků, středové každý o délce cca 22m, boční každý o délce cca 18m. Podjezdná výška pod novým mostem je 5,30m.

 • Na budoucí okružní křižovatce „u Globusu“ postupně proběhla pokládka asfaltových vrstev.
 • Poslední zářijový víkend (25. – 26. 9. 2021) byly umístěny na opěru č. 35 estakády části C betonážní vozíky pro letmou betonáž přes silnici III/18050 v Radčicích.
 • Byly dokončeny práce na realizaci cyklostezky podél Chebské ulice.
 • Na mostě přes Chebskou ulici byla dokončena betonáž říms mostovky.
 • 5. 12. 2021 byl do předčasného užívání spuštěn provoz na okružní křižovatce v km 5,8 (u Globusu).
 • Na nosné konstrukci části C estakády proběhla betonáž poslední části, kterou byla část estakády C propojena s nosnou konstrukcí části B estakády, a to pomocí betonážních vozíků.

 • Na nosné konstrukci části A estakády byly dokončeny poslední betonářské práce před napojením na opěry č. 1 a 2 (přes ulici Plzeňská); přesuvná skruž byla demontována.

 • Bylo provedeno vrtání pilot pro založení protihlukové stěny v km 0,220-0,550 větve „L“ vlevo.

 • U nově budovaného sjezdu do Radčic byly provedeny práce na očištění skalního masivu a provedeny sanační práce, a to kotvení skalního masivu instalací zádržných sítí pro zachycení případných úlomků skály a násyp přitěžovacího zemního tělesa v místě paty svahu.

 • Nově budovaná okružní křižovatky v ulici Na Chmelnicích byla spouštěna do předčasného užívání.

 • Bylo dokončeno asfaltové souvrství a svodidla na sjezdu do Radčic.

 • První zářijový den byl spuštěn provoz na části mimoúrovňové křižovatky přes Chebskou ulici.

 

V aktuálním období probíhají a budou probíhat následující práce:

 • Probíhají práce na odvodnění budoucích komunikací, a to pokládkami potrubí v příslušných dimenzích.
 • Probíhají práce na realizaci mostu přes polní cestu v km 5,233; zejména sypání přechodových oblastní mostu a nájezdových ramp.
 • Probíhají terénní práce na cyklostezce v km 5,3 – 5,8.
 • Provádí se betonářské biokoridoru v km 4,72.
 • Probíhá zásyp biokoridoru v km 4,32.
 • S ohledem na klimatické podmínky probíhají práce na vegetačních úpravách (hydroosev, výsadba dřevin).
 • Probíhají práce na odvodnění budoucích komunikací, a to realizací výústního objektu do řeky Mže.
 • Probíhají práce na izolacích nosných konstrukcí mostů.
 • Probíhá postupné osazování panelů protihlukových stěn.

 • Probíhá pokládka živičných vrstev na úseku estakády přes inundační území řeky Mže.

 • Započaly terénní úpravy pod estakádou přes inundační území řeky Mže.

 

Veškeré práce probíhají v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

    Odkaz na video - průběh výstavby estakády MO II - srpen 2022

    https://www.youtube.com/watch?v=5uaVRbv-11w

    Odkaz na video z pokládky živice na estakádě a pod biokoridem - 27. 06. 2022 : 

     https://www.youtube.com/watch?v=d8V74ApluZQ

    Odkaz na  video - 23. 03. 2022: https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/zapadni-okruh-silnice-vystavba- 

     plzen-      doprava.A220322_656774_plzen-zpravy_vb

 Odkaz na  video - 21. 03. 2022 : https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/stavba-obchvatu-jede-     

     podle-planu-je-hotova-ze-dvou-tretin-20220322.html

     Odkaz na video : https://ct24.ceskatelevize.cz/3427772-stavbari-u-plzne-propojili-obe-poloviny-dlouhe-estakady-   

       nejnarocnejsi-casti-obchvatu-mesta

     Odkaz na video ze stavby 12/2021: https://youtu.be/YG5Tenl4Oo4

     Odkaz na video ze stavby západního okruhu : https://youtu.be/qXwai1Fb0yU

      Odkaz na video ze stavby 05/2021 : https://youtu.be/okp68ifPlkE

      Video z montáže  a posunu skruže na SO 1202a  : https://www.youtube.com/watch?v=b4Qd3Q4Lz7Y

 

 

 

220831_krizovatka_004

Mimoúrovňová křižovatka přes Chebskou ulici (září 2022)

 

220831_krizovatka_005

Sloupky pro osazení panelů protihlukových stěn (srpen/září 2022)

 

 

 

 

sdílet na facebook