Letní údržba

Z posypových vozů se demontují sypací nástavby a na jejich místo se osadí technika na letní údržbu. Silnice se po zimě začínají uklízet metením. Nejdříve se ale musejí opravit škody na vozovkách po zimním období, pokud je počasí svými rozmary způsobilo.  Mezi údržbu silnic řadíme řadu činností.

Letní údržba je souhrn činností v těchto oblastech:

     - údržba povrchu vozovek

     - dopravní značení

     - bezpečnostní zařízení a vybavení

     - silniční těleso a odvodnění

     - mosty

     - ostatní silniční objekty

     - sadovnictví

 

Údržba povrchu vozovek

Zahrnuje výspravy výtluků asfaltovou směsí za horka anebo tryskovou metodou technologií Jett-patcher. Včasná údržba hraje velmi důležitou roli. Pokud se například výtluk nebo trhlina opraví vhodným způsobem včas, zůstává na vozovce pouze vizuální stopa, která nebude mít dále vliv na zhoršování stavu cele konstrukce vozovky. V opačném případě se systém těchto poruch začne rozšiřovat a v určitém časovém horizontu již bude nutné řešit opravu povrchu nebo větší časti konstrukce vozovky podstatně časově, ale i finančně nákladnějším způsobem. Dále se jedná i o zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Použití tryskové metody by se mělo řídit Technickými podmínkami TP 96 s názvem Výspravy vozovek tryskovou metodou (nové zněni je platné od 1. října 2011).

Dopravní značení

K orientaci, informaci a upozornění účastníků silničního provozu slouží svislé a vodorovné dopravní značení. Dobrá viditelnost a čitelnost dopravního značení pozitivně ovlivňuje bezpečnost silničního provozu. Provádíme údržbu a osazování svislého dopravního značení a pořizování a obnovu vodorovného dopravního značení.

Bezpečnostní zařízení a vybavení

V tomto segmentu zajišťujeme údržbu a výměnu svodidel a jiných záchytných zařízení, zábradlí, směrových sloupků, silničních zrcadel a podobně.

 

Silniční těleso a odvodnění

Fungující odvodnění silnice má výraznou preventivní funkci v délce životnosti konstrukčních vrstev silnice. Realizujeme seřezávání krajnic, aby byl zajištěn plynulý odtok vody z povrchu silnice. Řešíme profilaci a čištění příkopů, opravy a přestavby propustků. V místech, kde je zřízena kanalizace, provádíme výměnu mříží, opravy a čištění silničních vpustí, čištění přípojek ke hlavnímu kanalizačnímu řadu a ve statutárním městě Plzeň je prováděna pravidelná deratizace vpustí.

Mosty

Údržbu mostů dělíme na stavební a nestavební. Stavební údržbou se rozumí jakýkoliv stavební zásah na konstrukci mostu. Nestavební údržba spočívá v úklidu vozovky, čištění a údržbě chodníků, říms, zábradlí, odvodňovačů, dilatačních závěrů a prostoru pod mostem.

Ostatní silniční objekty

V našich podmínkách se převážně jedná o údržbu opěrných zdí.

Sadovnictví

Zajišťujeme údržbu veškeré silniční vegetace, sekání trávy, prořezávání stromů, likvidace polomů, řez a průklest keřů, náhradní výsadbu stromů a jejich následnou údržbu.

sdílet na facebook