Údržba mostů

SÚSPK, p.o. má ve správě 967 mostů, které jsou součástí silnic II. a III. tříd. Jsou to mosty různých typů konstrukcí, s ohledem na jejich funkci statickou. Je na nich použit různý stavební materiál – železobeton, předpjatý železobeton, prostý beton, kámen, cihly, a proto si různé mosty vyžadují různé technologické postupy pro jejich údržbu a opravy.

Kontroly mostů se provádějí podle zákona č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., §8 Prohlídky mostních konstrukcí. Provádějí je odborně způsobilé osoby (technici s příslušným oprávněním). Prohlídky mostů se dělí na běžné, hlavní, kontrolní a mimořádné. Rozsah a způsob provádění prohlídek mostních objektů, jejich intervaly, vedení záznamu o nich a další podrobnosti se provádějí podle ČSN 73 6221 a jsou zaznamenávány do celostátního systému BMS. Stav jednotlivých mostů je hodnocen ze tří hledisek – stav spodní stavby, stav nosné konstrukce a stav bezpečnosti provozu po mostním objektu (tzv. použitelnost).

Podle rozsahu prací na mostních objektech se provádí údržba mostů (nestavební a stavební), opravy mostů, rekonstrukce nebo přestavby mostů.

SÚSPK, p.o. má dále ve správě několik tisíc propustků, opěrné a zárubní zdi, zádržné systémy a podobně.

Obecně lze říci, že dlouhodobým a celostátním trendem je zájem o nové stavby a objekty a péče o ty stávající není na patřičné úrovni. Zájmem SÚSPK, p.o. je tento stav změnit a údržbu všech stávajících objektů výrazně zlepšit.

20180816_2res

Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany, stav k 8/2018

sdílet na facebook